تماس با مجله

آدرس پستی

دانشگاه شهید بهشتی، پارک علمی و تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیراب، شهر زیراب، سوادکوه، مازندران

تماس اصلی

امید رمضانی
سردبیر
تلفن ثابت: 011-42455003
ایمیل: foreignlanguage@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبان

دفتر سامانه پند
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir