مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری

خط مشی انواع مقالات

مقالات

چک شده ارسال مقاله آزاد است چک شده نمایه شده چک شده داوری شده

علوم پزشکی و محیط زیست

بدون چک ارسال مقاله آزاد است چک شده نمایه شده بدون چک داوری شده
 

خط مشی دسترسی آزاد

این مجله دسترسی فوری به محتوی خود بصورت آزاد دارا میباشد به این امید که پژوهشی که بصورت عمومی در دسترس باشد موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی میشود