هیات تحریریه

سردبیر

  1. دکتر امید رمضانی, دانشگاه تهران, Iran, Islamic Republic of
  2. دکتر محسن دهقانی, دانشگاه شهید بهشتی, Iran, Islamic Republic of

دبیر مقاله

  1. دکتر امید رمضانی, دانشگاه تهران, Iran, Islamic Republic of