جزئیات نویسندگان

Bansal, Namita

  • sevvom - علوم پزشکی و محیط زیست
    PRODUCTION OF XYLANASE-CELLULASE COMPLEX BY BACILLUS SUBTILIS NS7 FOR THE BIODEGRADATION OF AGRO-WASTE RESIDUES
    چکیده  PDF