جزئیات نویسندگان

cai, Yingchun

  • dovvom - علوم پزشکی و محیط زیست
    THE INFLUENCE OF STICKER THICKNESS ON HYBRID DRYING OF LARIX GMELINII COMBINED WITH RADIO-FREQUENCY AND HOT-AIR HEATING
    چکیده  PDF