تماس با مجله

تماس اصلی

خانم اصلی عباسی
مدیر داخلیدفتر فصلنامه مطالعات اسلامی حقوق بشر، صلح و دموکراسی
دانشگاه شهید بهشتی
تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتى، مرکز تحقیقات حقوق بشر، صلح و دموکراسی، دفتر مجله كدپستى:1983963113

تلفن:29902737-22431911


 


فاکس: 13-22431911
ایمیل: ihrd@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبان

دفتر سامانه پند
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir