هیات تحریریه

سردبیر

 1. حسین میر محمد صادقی, عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

اعضای هیات تحریریه

 1. دکتر سید محمد هاشمی, استاد(بازنشسته) دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 2. دکتر نسرین مصفا, عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 3. دکتر محمد حسین زارعی, عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 4. دکتر محسن اسماعیلی, عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
 5. دکتر محمد جواد جاوید, عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 6. دکتر الهام امین زاده, عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 7. دکتر قاسم محمدی, عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 8. دکتر حسین میرمحمد صادقی, دارد- عضو هیأت علمی دانشکده حقوق مدیر گروه حقوق جزا رئیس مرکز تحقیقات حقوق بشر، صلح و دموکراسی
 9. حسین مهرپور, دانشگاه شهید بهشتی
 10. دکتر سید محمد قاری سید فاطمی, هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
 11. قاسم زمانی, عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 12. دکتر سید مصطفی محقق داماد, دانشگاه شهید بهشتی
 13. دکتر غلامرضا مصباحی مقدم, عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)