جزئیات نویسندگان

گالاگر, روبرت, استاد دانشگاه آمریکایی بیروت