جزئیات نویسندگان

راسخ, محمد, استاد د انشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, جمهوری اسلامی ایران