جزئیات نویسندگان

البیزری, نادر, استاد مدعو دانشگاه نتردام لبنان, Lebanon