جزئیات نویسندگان

بلیک, ژانت الیزابت, دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, جمهوری اسلامی ایران