عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1395 Inner Peace as “the Right Way” to Outer Peace چکیده   PDF
شهرام پازوکی
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1395 Protecting Religious Diversity for Building Peace and Preventing Violence چکیده   PDF
ژانت الیزابت بلیک
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1395 Religion and Violence: A Matter of Approach چکیده   PDF
محمد راسخ
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1395 The Feminine Role in Religion: an Antidote to Violence چکیده   PDF
چادی رحمه
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1395 The Metaphysics of Violence and Nihilism چکیده   PDF
نادر البیزری
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1395 The Metaphysics of Violence: Comparative Reflections on the Thought of René Girard and Mahatma Gandhi چکیده   PDF
ادوارد.جی الام
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1395 The Mythmaking of Divine Violence: Revisiting Benjamin’s Critique in an Age of Apocryphal Caliphates چکیده   PDF
جیانی ایززو
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1395 The Role of the Graces in Preventing Civic Violence and Economic Exploitation چکیده   PDF
روبرت گالاگر
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1395 Varieties of Violence چکیده   PDF
حسین میرمحمد صادقی
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1395 Violence and Extremism in Islamic Teachings چکیده   PDF
سید مصطفی محقق داماد
 
1 - 10 (10)