palette
تصویر صفحه خانگی مجله

شناخت

شماره جاری : دوره 13، شماره 82 (1399)، شناخت بهار و تابستان 1399

شاپا چاپی : 7322 ـ 2008

شاپا الکترونیکی : 2588-7203

آغاز انتشار: ۱۳۸۷

مجله شناخت، مجله تخصصی فلسفه است که به تولید علم در این حوزه و ارتقاء بنیان‏ های معرفتی مطالعات فلسفی اهتمام دارد. باتوجه به اینکه از مهمترین شاخص‏ های پژوهش ‏های فلسفی ابداع و نوآوری است، فصلنامه شناخت در ارزیابی مقالات، مشخصه نوآوری را به ویژه مورد توجه قرار می‏‏ دهد. طرح مسئله و بازخوانی موضوعات کلیدی فلسفی در همة حوزه ‏هایی که به نحوی با شناخت گره خورده ‏اند از جمله اهداف این نشریه است. در همین راستا، پرداختن به مسائل بدیع بین رشته‏ ای مرتبط با موضوع شناخت نیز از جایگاه ویژه‏ای برخوردار است.

نمایه شده در پایگاه داده: Google Scholar و ISC

اهداف و زمینه ها:

دوفصلنامه «شناخت» به قصد ارتقای دانش و مطالعات فلسفی و حوزه‌های مرتبط آن به‌ویژه تبیین مسایل فلسفی در حوزۀ شناخت و معرفت شناسی فعالیت می‌کند

پایگاه های نمایه کننده:

  • watch_laterمقالات در دست چاپ

    آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا بدین وسیله از چاپ مطالب جدید باخبر شوید.

    email