palette
تصویر صفحه خانگی مجله

رهیافت های سیاسی و بین المللی

شماره جاری : دوره 11، شماره 4، تابستان 1399

شاپا چاپی : ISSN: 1735-739X

شاپا الکترونیکی :

*درجۀ این فصلنامه علمی (علمی-پژوهشی) است. ملاک اولیه جهت بررسی مقالات، رعایت کامل و دقیق مفاد «راهنمای نویسندگان» خواهد بود. لذا پیش از ثبت مقاله حتما این راهنما را ملاحظه و مفاد آن را کاملا رعایت کنید تا از بروز مشکلات احتمالی و تعویق شروع داوری پیشگیری شود. چنانچه مقاله به دلیل عدم تطابق کامل با فرمت نگارشی فصلنامه، نیازمند «اصلاحات اولیه» شناخته شود، تاریخ دریافت مقاله در صورت پذیرش، تاریخِ دریافتِ نسخۀ اصلاح شده خواهد بود و عواقب احتمالی این مورد نیز متوجه نویسنده مسئول است.

**مقاله فقط در صورتی قابل بررسی است که حداقل یک نویسندۀ «دانش آموختۀ مقطع دکتری» در نگارش مقاله همکاری کرده باشد. در غیر اینصورت امکان ارزیابی و انتشار مقاله وجود نخواهد داشت (این شرط شامل حال دانشجویان مقطع دکتری نیز می شود).

***در هر دوره (شامل چهار شماره) از هر نویسنده (به تنهایی یا به همراهی سایرین) حداکثر 1 مقاله قابل انتشار است. در صورت وجود بیش از یک مقاله از یک نویسنده، مقالات دوم و ... ایشان به ترتیب موعد دریافت و با رعایت قاعده فوق منتشر خواهند شد. لذا پیش از ثبت مقاله و در صورت نیاز به «چاپ مقاله» (صدور گواهی پذیرش محدودیت ندارد) حتما این مورد مهم را مدنظر قرار دهید و در صورت عدم اطمینان می توانید از طریق ایمیل فصلنامه نیز پیگیری کنید. در نهایت فصلنامه در قِبال موعد زمانی انتشار مقالات و مشکلات احتمالی آن برای نویسندگان محترم ، تعهد و مسئولیت نخواهد داشت.

****به هنگام ثبت مشخصات نویسندگان، کلیۀ موارد را دقیق و کامل اعلام کنید. مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، وابستگی سازمانی (محل تحصیل یا تدریس) و سایر موارد. مشخصات ناقص یا مبهم موجب تأخیر در آغاز ارزیابی خواهد شد.

*****با توجه به شرایط موجود و کمبود منابع و برای پرهیز از افزایش هزینه کرد نویسندگان، از سال 1398 فصلنامه نسخه چاپی برای نویسندگان و خوانندگان محترم نخواهد داشت. در صورت نیاز می توانید از فایل مقالات استفاده کنید.

اهداف و زمینه ها:

*زمینه ها: مجموعۀ علوم سیاسی و روابط بین‌الملل که شامل حوزه‌های مختلف اندیشه های سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، مطالعات منطقه ای به‌ویژه مطالعات خاورمیانه، مسائل ایران، اقتصاد سیاسی ایران و بین‌الملل نیز می‌شود. فصلنامه از مقالات بینارشته‌ای که میان حوزه‌های گوناگون دانش و دانش سیاست پیوند برقرار می‌کنند استقبال می‌کند، به‌شرط آنکه «رهیافت نظری» و «طرح مسئله» به‌خوبی بتواند این پیوند را نشان دهد. نویسندگان مقالات بینارشته‌ای حتما قبل از ثبت مقاله در سامانه، چکیده‌ای از آن را از طریق ایمیل به دفتر مجله ارائه دهند تا بررسی اولیه انجام و سپس در صورت تأیید نسبت به ثبت در سامانه اقدام شود.

اهداف:
‌1.
انتشـار نتایـج پژوهشهـای بدیـع و نوآورانه علمـی، کاربـردی و بنیـادی درحوزه های مختلف مجموعۀ علوم و اندیشه های سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای، جامعه شناسی سیاسی، مسائل ایران
2.فرصت سازی برای نظریه پردازی های سیاسی و بین المللی بویژه در عرصه منافع ملی
3.ارتقای ادبیات موضوعی و تخصصی سیاسی و بین المللی دانشگاهی
4.تصویـرسـازی واقعـی از رویدادهـا، تحـولات و فرآیندهـای سیاسـی اجتماعـی امنیتی ملی، منطقـه ای و بیـن المللی
5.بهره منـدی جامعـه دانشـگاهی علـوم سیاسـی، مطالعـات منطقـه ای و روابـط بین الملل از دسـتاوردهای علمـی پژوهشـی
6.بسـتر مناسـب پژوهشـی پاسـخگوی نیازهـای سیاسـتگذاری و تصمیم گیری منطقـه ای و بیـن المللی کشـور
7.آزمـون و کاربـرد رویکردهـا و نظریه هـای سیاسـی، بیـن المللـی و اقتصـاد سیاسـی در حوزه هـای تخصصـی مرتبـط
8.بهکارگیـری روشهـا، رویکردهـا و نظریه های بینارشـته ای مربوط در راسـتای اهداف و منافع ملی
9.ارائـه رویکـرد ایرانی اسـلامی به موضوعـات، تحولات و فرآیندهای سیاسـی و بین سـطوح ملی و جهانی
10.ایجـاد فضـای سـالم و روشـنفکری مسـئولانه برخـورد آرا و عقایـد اندیشـمندان سیاسـی و بین المللـی کشـور
11.تأمیـن فضـای نوشـتاری مناظـرات علمـی و کرسـی های آزاداندیشـی سیاسـی و بین المللی کشور


پایگاه های نمایه کننده:

  • ISC
  • پرتال جامع علوم انسانی
  • watch_laterمقالات در دست چاپ

    آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا بدین وسیله از چاپ مطالب جدید باخبر شوید.

    email