تماس با مجله

آدرس پستی

ایران- تهران -اوین-دانشگاه شهید بهشتی-دانشکده حقوق-دفتر مجله تحقیقات حقوقی

کد پستی:1983969411

تماس اصلی

اسد الله یاوری
مدیر داخلی نشریه تحقیقات حقوقی
دانشگاه شهید بهشتی

 ایران- تهران -اوین-دانشگاه شهید بهشتی-دانشکده حقوق-دفتر مجله تحقیقات حقوقی

کد پستی:1983969411


تلفن ثابت: 29902748
ایمیل: law.res.mag@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبان

دفتر سامانه پند
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir