هیات تحریریه

مدیر مسئول

  1. گودرز افتخارجهرمی, دانشگاه شهید بهشتی

هیأت تحریریه

  1. عزت الله عراقی, دانشگاه تهران
  2. محمد آشوری, دانشگاه تهران
  3. محمدرضا پاسبان, دانشگاه علامه طباطبایی
  4. علی الماسی, دانشگاه تهران
  5. دکتر سید محمد هاشمی, استاد(بازنشسته) دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  6. عبدالله شمس, دانشگاه شهید بهشتی

سردبیر

مدیر داخلی

دستیار مدیر داخلی

دستیار مدیر داخلی

  1. مریم غنی زاده بافقی, دانشگاه شهید بهشتی,