اثر فراسرزمينی احکام ابطال آراء داوری تجاری بین المللی

عليرضا ایرانشاهی

چکیده


امروزه صلاحیت قضایی دادگاه های کشور مبدا در سیدگی به اعتراض به رای داوری تجاری بین المللی و حق ابطال آن از قواعد مسلم داوری های تجاری بین المللی شناخته می گردد که مورد تایید و حمايت حقوق بین الملل نيز قرار گرفته است. مهم ترین نتيجه اعمال اين حق و صلاحيت ابطال رای داوری است در خصوص احکام قضایی صادره از دادگاه های کشور مبدا در ابطال آراء داوری دو ديدگاه کاملا متفاوت و متعارض در دکترین مطرح است؛ ديدگاه سنتی در حمايت از اثر فراسرزمينی اين احکام و ديدگاهی نسبتا نوظهور در مخالفت با اين اثر. ديدگاه نخست که در استمرار و مطابق با قواعد مسلم بین المللی است در اکثر قریب به اتفاق منابع داخلی و بین المللی مورد تبعيت قرار گرفته است ، اما موفقيت علمی و قاطع ديدگاه دوم صرفا محدود به رویه قضایی کشور فرانسه گرديده است

واژگان کلیدی


اعتراض، ابطال،اجرا، رای داوری، تابعيت رای داوری، داوری بین المللی

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i3.515

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.