آموزش حقوق بشر

اردشير امیر ارجمند

چکیده


حقوق بشر تاريخی شورانگيز دارد حقوق بشر ريشه در تمام مکاتب بزرگ فلسفی جهان داشته و مبناس نهضتهای آزاديخواهانه و مساوات طلبانه در تمام جهان بوده و هست.اگر چه ممکن است حقوق بشر قدمتی به تاريخ نوع انسان داشته باشد ولی شناسایی جهانی و توسعه آن بدون ترديد و در حد وسيعی مدیون تلاشها و کوششهای سازمان ملل متحد است. اعضاء سازمان ملل متحد در منشور اين سازمان اعلام می کنند که رعايت حقوق بشر و آزاديهای اساسی يکی از اهداف مهم آنها است. از 1945 تا کنون ترويج و حمايت از حقوق بشر يکی از مهمترين نگرانيها و زمينه های اصلی کار سازمان ملل متحد بوده است.

واژگان کلیدی


-

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i25.744

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.