احاله مضاعف در حقوق انگلستان

فرهاد خمامی زاده

چکیده


در موردی که قاعده حل تعارض انگليس قانون يک کشور خارجی را در موضوعی ، صلاحيتدار اعلام می نماید در حالی که قاعده حل تعارض آن کشور خارجی موضوع را تابع قانون کشوری ديگر می داند، دادگاه انگلستان ممکن است پرونده را به همان طريقی مورد تصميم گيری قرار دهد که آن پرونده در صورت طرح در دادگاه کشور خارجی مذکور تصميم گيری می شد. اين روش که تئوری دادگاه خارجی یا احاطه مضاعف ناميده می شود و در بسیاری از آرای مهم محاکم انگلستان پذيرفته گرديده کاملا متفاوت از احاله ای است که در قوانین یا محاکم بعضی کشورهای اروپای غربی مورد قبول واقع شده است

واژگان کلیدی


-

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i41.828

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.