آسیب رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی

عباس قاسمی حامد, فضه سلیمی, فهیمه آقابابایی

چکیده


تخلفاتی که موجب آسیب رسانی به مصرفکننده میشوند در دومرحله: 1- قبل از ارائه کالا و خدمات و 2-حین ارائه کالا و خدمات صورت میپذیرند. در این مقاله تحت دو عنوان اصلی آسیب رسانی به مصرفکننده قبل از ارائه کالا و خدمات و آسیبرسانی حین ارائه کالا و خدمات، تخلفاتی چون: احتکار، اخفا و امتناع از عرضه محصول، گران- فروشی و کم فروشی، نداشتن پروانه، عدم رعایت مقررات بهداشتی و استاندارد، عدم درج قیمت و فروش اجباري یا با جایزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

واژگان کلیدی


مصرف کننده، احتکار، اخفا، گرانفروشی، کم فروشی، فروش اجباري.

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i57.968

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.