آنچه مناسب است حقوق دانان و کارگزاران حقوق از اقتصاد بدانند

یدالله دادگر

چکیده


حقوق دانان، قضات،وکلا، قانون گذاران و کارشناسان حقوقی و قانون دانان و امثال آن را می توان، کارگزاران حقوقی نامید. رفتار اين ها بر متغیرهای حقوقی و به طور غیر مستقيم بر متغيرهای اقتصادی اثر می گذارد. حقوق و اقتصاد، تحليل های جدیدی را مطرح می کند. اين امر می طلبد کارگزاران حقوق تعدادی از موضوعات اقتصادی را به خوبی بشناسند و در رفتار خود نسبت به حقوق و قوانین به کارگيرند اين مقاله در صدد است مجموعه موضوعاتی از اقتصاد را تبیین کند که آگاهی کارگزارن حقوق نسبت به آنها بسیار کار ساز است. به نظر می رسد اهل حقوق مطالعه اين مقاله ، خود بر اهميت تجه به يک سری نکات اقتصادی و نقش آنها در پيشبرد اهداف،مطالعات و کارکردهای حقوقی به خوبی تاکيد ورزند.

واژگان کلیدی


حقوق واقتصاد،تحليل اقتصادی حقوق، حقوق اقتصادی، عناصر تعیین کننده در علم اقتصاد

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i58.984

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.