نه

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i9

فهرست مطالب

مقاله

از جنگ جهانی دوم بدین سو، ايجاد و تشکيل کشورهای جدید و به دنبال آن پيدايش جهان سوم يکی از مهمترین حوادث در جامعه بین المللی معاصر بوده است. اما هويت جهان سوم به عنوان يک نظام حقوقی بین المللی مستقل کمتر مورد توجه قرار گرفته است، در حالی که جا دارد مجموعه جهان سوم به عنوان يک نظام حقوقی بین المللی مستقل و جدای از آحاد نظام های حقوقی تشکيل دهنده آن يعنی افريقا، آسیا و امريکای لاتين در نظر گرفته شود. اين نوع هویت پردازی برای جهان سوم ضرورت است زيرا هر نظام وسيستمی، به عنوان يک مجموعه، دارای " مشخصات و ويژگيهایی مختص به خود است که نمی توان آنها را در تک تک عناصر تشکيل دهنده آن مشاهده کرد"
نو هايونگ پارک, محسن محبی
PDF
همه ما در امور روزانه زندگی خود، خوب و بد، عادلانه یا غیر عادلانه بودن قواين را مورد قضاوت قرار می دهيم. قضاوتها ما واجد اهميت علمی است: طريق اصلاح قوانين را بررسی می کنيم، در بعضی فعاليتهای سياسی از رای دادن در انتخابات تا ايجاد حرکتها برای اصلاح قوانين شرکت می جوييم، اين مطالب را با يکديگر مورد بحث قرار دهيم و در عرصه سياسی راجع به آنها مناظره می کنيم بحثهای سياسی ما ظاهرا مبتنی بر اين فرض است که قضاوتهای اخلاقی اساسا دلبخواهی نيست و لزومی ندارد که چنین باشد. دلايلی برای مواضع اتخاذ شده ارائه می دهيم و برای مقابله با نظریات مخالف نيز در پی عرضه دلايل هستيم. در عین حال که هر يک احتمالا دارای اعتقادات مستحکم اخلاقی هستيم، غالبا توجه داريم که پاره ای از قضاوتهایمان در موارد مشخص ممکن است مقرون به خطا باشد. تمامی اين مطالب حاکی از آن است که در مسائل اخلاقی، هم نظريات صحيح و هم نظريات سقيم وجود دارد
دیوید لاینز, مصطفی محقق داماد
PDF
از ير باز موضوع بزهکاری و رابطه آن با شرايط اقتصادی مورد توجه یزه شناسان بوده است. در نخستین مرحله، پژوهشگران سعی داشتند اثر جرم زای پدیده اجتماعی مزمنی را که فقر و تهيدستی نام دارد مطالعه کنند و طبیعتا مطالعات آنان برروی طبقات محروم و فقیر متمرکز شده بود. اگر بررسی علمی رابطه بین جرم و محيط اقتصادی، همچنان بخش وسيع و مهمی از جرم شناسی را تشکيل می دهد، مطالعه " بزهکاری در جو و فضای بحران اقتصادی" به تدريج اهميت ويژه ای برای بزه شناسان و اقتصاددانان پيدا کرده است. بحران اقتصادی به عکس فقر پديده ای است دوره ای که زاييده نارسایی و نابسامانی مقطعی نظام اقتصادی جاری در يک جامعه و کشور می باشد. به هيمن سبب، پژوهشهای زيادی همزمان با دوران بحرانی و یا بعد از انجام گرفته که آماج آنها بيشتر اندازه گيری و بررسی تاثیر این بحرانها بر بزهکاری، به طور کلی، به ويژه بر بعضی از جرائم بوده است
علی حسین نجفی ابرند آبادی
PDF
پس از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر در سال 1948 اهميت آرمانهای مشترکی که در اين اعلاميه تبلور یافته بود، اعضای جامعه بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعيت بخشيدن به اصول مندرج در آن به کار گيرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام به آزاديهایی که به موجب اين اعلاميه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بيشتر و پذيرفتن مسووليتهای بس خطیر تر در قبال جامعه جهانی و همه کشانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرايط مساعدی برای خوداری از اين حقوق و آزاديها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبیین موازین اين اعلاميه بيش از پيش احساس گرديد.
محمدعلی اردبیلی
PDF
مفهوم دفاع اجتماعی مانند بسیاری از مفاهيم اجتماعی و فلسفی و حقوقی تعارفی مختلف و حتی متضاد دارد. پیش از آنکه فرضیه بازتاب شرطی از عرصه کالبد شناسی به عرصه حقوق و تعليم و تربیت راه یابد، حقوق کيفری هدفی جز آن نداشت که از وقوع جرم ممانعت کند و مجرم را به کیفر مقرر در قانون برساند. فویرباخ فيلسوف حقوق حقوق کيفری آلمان در قرن نوزدهم نخستین بار فرضيه الزام روانی را به میان آورد. مطابق اين فرضيه، کيفر در وهله نخست برای عبرت ديگران به کار می رود به علت وجود مجازات، مجرمان احتمالی از لذت ارتکاب جرم چشم می پوشند و هر اندازه جرم سنگين تر باشد مجازات آن نيز باید شديدتر باشد. اين فرضيه از فرضيه بازتاب شرطی نشانی دارد ولی طرح فرضيه بازتاب شرطی مرهون ابتکار و تحقيقات علمی پاولوف است. اين فرضيه که در جهان پزشکی مصاديق فراوان دارد و زايمان بی درد يکی از نتايج آن است، نخستین بار در عرصه پزشکی و روان شناسی به میان آمد. پاولوف در 1903 برای کنگره بین المللی پزشکی مادرید گزارشی نوشت که اين گزارش به صورت کتابی درآمد به نام " روان شناسی و بیماری روانی تجربی حيوانات" وی نخستين بار در اين کتاب از " بازتاب شرطی" نام می برد و آن دذ مقابل بازتاب فطری یا بلاشرط قرار می دهد و اين بازتاب شرطی در طی زمان به بازتای فطری تبديل می شود. پاولوف با تحقيقات خود درباره ترشح بزاق از طريق محرک روانی، به مفهوم بازتاب شرطی پی برده بود. مطابق اين مفهوم مغز فعالتی بازتابی دارد که با ايجاد روابط عصبی تازه ، در جهت منطبق کردن خود با محيط به کار می افتد
حسينقلی حسینی نژاد
PDF
بنابر آنچه در منشور ملل متحد آمده است سازمان ملل باید همچون هسته ای مرکزی، هماهنگ کننده اقداماتی باشد که برای برقراری صلح و امنيت بین المللی و توسعه روابط دوستانه ميان کشورها بر اساس اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و حصول همکاريها ی بین المللی در قلمرو امور اقتصادیف اجتماعی، فرهنگی و ترغيب دولتها به رعايت حقوق بشر و آزاديهای اساسی به عمل می آيد. از آين روی، همه کشورها باید، به لحاظ عضويت در سازمان، تعهداتی را که به موجب منشور به عهده گرفته اند با حسن نيت انجام دهند و کليه اختلافات بین المللی خويش را از راههای مسالمت آمیز بر اساس اصول عدالت و حقوق بین الملل حل و فصل نمايند و در روابط میان خود از تهديد به زور با استفاده از آن بر ضد تماميت ارضی یا استقلال يکديگر خودداری ورزند
هدایت الله فلسفی
PDF
قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به " حدود مسووليت جزایی" اختصاص داده است؛ عنوانی که ظاهرا نمودار شناخت قلمرو و مسووليت کيفری ، حدود و ثغور و نيز محدوديتهای آن است ولی با دقت در مواد مختلف اين فصل (مواد26 تا 34) می توان گفت که حدود مسووليت جزایی به طور دقيق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و اين باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گيرد. چه، تفسیر موسع در قوانين جزایی، تجويز اختيار به دادگاههای کيفری در اعمال نظرات شخصی آنها است که با توجه به ترکيب اين دادگاهها و فقدان انتخاب صحيح قضات در مواردی و علی رغم پرهيز از اعمال اين نظرات ( هرچند گاه مبتنی بر قواعدی مشخص) نمی تواند از اشکالات متعدد آن جلوگيری کند؛ مساله که در تجربه سالهای اخير آزموده از آزمودن خطا است منطق تفسیر مضيق قوانين کيفری نيز جهت جلوگيری از اين اشکالات است. وانگهی ، اگر تکليف تعريف جرم و تعيين مجازات با قانون است و اين مساله در ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامی صريحا عنوان شده، نمی توان در منون جزایی موادی معارض با ماده 2 که ناظر بر کليه مواد آن است ايجاد کرد وجود اين تضاد در بحث از مسووليت جزایی با برجستگی کامل مشخص می گردد و لذا نياز به تحليل مواد 26 تا 34 احساس می شود در اين مقاله سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمينه مسووليت جزایی اطفال و دومی در مورد مسووليت جزایی مجانین، است مورد توجه قرار گيرد و در صورت امکان مواد بعدی نيز در آينده مورد بررسی قرار خواهد گرفت
رضا نوربها
PDF
پژوهش نسبت به احکام کيفری يکی از راههای شکايت نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی است که بر اثر آن، امر کيفری مجددا تحت شرايط و محدوديتهایی، در مرجع بالاتر مورد رسيدگی و قضاوت قرار می گيرد. پژوهش ، از تاسيسات مهم آيين دادرسی کيفری، در سيستمهایی است که رسيدگی به امر کيفری در دو مرحله انجام می شود و علت وجودی آن را در جهت حفظ و استقرتر حقوق دفاعی متهم و مدعی خصوصی و نيز منافع جامعه، در قبال بی توجهی یا نقايص احتمالی تشخيص قاضی مرحله توجطه نموده اند.در سيستمهای مذکور، راههای شکايت از احکام کيفری را به طور کلی به دو دسته تقسيم کرده اند: طرق فوق العاده که شامل تميز یا فرجام و همچنين اعاده دادرسی می گردد. شکايت عادی از احکام در تمام مراحل و به هر علت وجهتی در اختیار طرفین دعوای کيفری است، مگر اينکه قانون صريحا مواردی را استثناء کرده باشد؛ولی استفاده از شکايت فوق العاده، استثنایی و محدود به مواردی است که قاون صراحتا پيش بینی کرده است.
منوچهر خزانی
PDF