سیزده

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i13

فهرست مطالب

مقاله

در زمينه علوم کيفری و علوم جنایی، چهار انجمن در سطح جهان فعاليت دارند: انجمن بین المللی حقوق کيفری جامعه بین المللی جرمشناسی جامعه بین المللی دفاع اجتماعی و بنیاد بین المللی کيفری و زندانها که در ميان متخصصين و سازمانهای بین المللی به " چهارانجمن بزرگ" شهرت دارند. بحث امروز ما پيرامون نقش دو انجمن اول در زمينه کيفری و جنایی است.
علی حسین نجفی ابرند آبادی
PDF
حوادث خونباری که پيرو اعلام استقلال بوسنی- هرز گوین در اين کشور روی داده، و هنوز هم ادامه دارد بر همگان دانسته ایت. جنگ و خونريزی ، نسل کشی نقض وسيع و سيستماتيک حقوق انسانی به مخاطره افتادن صلح و امنيت بین المللی و سایر حوادث وحشتناک ، از اموری هستند که حقوق بین الملل امروز زدودن آنها را در صحنه روابط انسانی و بین المللی در زمره آرمانها و قواعد خود قرار داده است اغراق نيست اگر گفته شود که حقوق بین الملل يکی از قربانيان جنايات هراس انگيزی بوده است که در بوسنی هرزه گوین و سایر نقاط یوگسلاوی سابق رخ داده است. اين حقيقت به دليل ناتوانی ارگانها و اعضای جامعه بین المللی در جلوگیری از اين حوادث نمود بيشتری نيز یافته است.
سید جمال سیفی
PDF
دادگاه جنایی پيره در 8 ژانويه 1992 محمد رشيد فلسطينی را به اتهام کار گذاشتن بمبی در يک هواپيمای آمريکایی و انفجار آن در اوت 1982 بر فراز هاوایی، که منجر به کشته شدن يک نوجوان ژاپنی شده بود، به 18 سال زندان محکوم کرد. اما اين محکوم مدعی بيگناهی خود بوده و از اين رای تقاضای پژوهش نموده است.
هدايت الله فلسفی, ابراهيم بیگ زاده
PDF
عرف پدیده ای است که در زمان اولين تاملات اانسان در خصوص حقوق در جامعه وجود داشته است لذا حقوقدانان خود را در مقابل وضعيتی حقوق در جامعه وجود داشته است لذا حقوقدانان خود را در مقابل وضعيتی مستقر می یابد که سعی در تحليل و فهم آن می نمايد، او می خواهد دلايل و مبنای اين پديده را بشناسد. به عبارت ديگر به طور خلاصه يک حقوقدان سعی می کند مضمونی حقوقی به عرف بدهد بدين جهت تحلیل های يک حقودان از عرف با درک عمومی او از حقوق پيوندی تنگاتنگ دارد
ژولبو باربريس, اردشير ارجمند
PDF
برنامه برای صلح به عنوان گزارش آقای پطروس غالی است که در اجرای اعلاميه مصوب 31 ژانويه 1992 سران دولتهای عضو شورای امنيت تهيه و ارائه شده است. اين گزارش سند بسیار مهمی است زيرا ارائه سنتری است از نقطه نظرات دبیرکل در ارتباط با وظايف و شانسهای سازمان ملل متحد در وضعيت جدیدی که بعد از پايان جنگ سرد به وجود آمده است این سند از آين جهت هم مهم است که حاوی پيشنهادات دبیرکل و مفاهيمی است که توسط وی تعریف شده اند. مقاله حاضر تفسیر همه اين گزارش نيست، بلکه جلب توجه به برخی نکات حقوقی است که در اين گزارش آمده است و با عنايت به موضوعی که انتخاب شده تاکید بر نکاتی است که مربوط به گسترش نقش شورای امنيت می باشد.
هوبر تییری, ابراهيم بیگ زاده
PDF
بنا به پيشنهاد جامعه مجار علیه مجازات اعدام، يوان قانون اساسی جمهوری مجارستان در تصميمی که در تاريخ 24 اکتبر 1990 انتشار یافت مجازات اعدام را مخال قانون اسای اعلام کرد و تمتام مقررات قانونی مربوط به کاربرد و اجرای مجازات اعدام را لغو کرد. اين شيوه الغای مجازات اعدام در تجربه بین المللی يگانه است و رای ديوان قانون اساسی حتی برای افکار عمومی مردم مجارستان گامی غير مترقبه و شگفت انگيز به نظر آمد اطن پرسش دقيقا پيش آمد که چگونه و با کدام پشتوانه اين گام بداشته شد و چرا از طریق دیوان قانون اساسی طی شد
تی بور هورواث, محمدعلی اردبیلی
PDF
نظامهای حقوقی داخلی، مسووليت مدنی را عمدتا به دو نظام مسووليت متمايز يکی از مسوولیت قرارداری در نتیجه عدم اجرای تعهد ناشی از قرارداد به وجود می آید و نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی است مسووليت خارج از قرارداد یا قهری در جایی ايجاد می شود که بین طرفین دعوی رابطه قراردادی وجود نداشته و ريشه مسووليت تخلف از تکاليف عمومی قانونی است.
سیدجمال سیفی
PDF
بالاخره پس از سالها انتظار نوزاد جدیدی به عنوان قانون مجازات اسلامی متولد شد که هر چند شکل و شمايلی بهتر از سلف خود يعنی قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 دارد اما هنوز تا رشد و کمال آن فاصله بسیار است. سقراط پير دانشمند وقتی قرنها پيش مساله مامایی تفکر را پيش کشید شاید گمان نمی برد که ممکن است قابله های عجول و گاه کم حوصله چيزهایی برا یانند که بعدها موجب زحمت ديگران را فراهم کنند. معهذا نباید انتظار حقوقدانان و دست اندرکاران مسائل قضایی را برای تولد قانوی جدید که پاسخگوی نیازهای جامعه امروز باشد ناديده گرفت، هر چند باز شتابزدگی در تدوین اين قانون و بی تجهی در دقت به مسائل فراوان وجود دارد. دليل اين عجله را نيز می توان در آزمايشی بودن قانون دانست که هر چند ممکن است تهیه کنندگان آن، همين مساله را دليل بر امتیاز قانون بدانند اما با توجه به اين نکته که وقتی مجلس گاه برای يک تبصره قانون بودجه و یا وضع ماليات ساعتها وقت صرف می کند و حوصله به خرج می دهد
رضا نوربها
PDF
در جهان پر رمز و راز امروز محيط و شرايط زندگی از سادگی بیرون آمده و دستخوش پيچيدگیهایی در همه امور صنعتی، کشاورزی بازرگانی خدماتی و در نتيجه روابط مالی، مبادلاتی و اجتماعی شده است. اطن پيچيدگیها با گسترش روز به روز دامنه آگاهيهای علمی و تحقيقاتی فزونی می یابد و بیش از پيش در همه ششون مختلف زندگی انسانی سایه می افکند دانش بشری سريع تر از حرکات تکاملی اکثريت افراد جوامع به پيش می رود و بشريت را لنگ لنگان به دنبال خود می کشد نتيجه اين فاصله در ازای زمان چه خواهد بود، و چه سرنوستی در انتظار بشر است، ناپيدا و غیر قابل پيش بینی است.آنچه ترديد نمی پذيرد اين است ، که روی هم رفته تامین رفاه و زندگی با اطمينان و بدون نگرانی، انگيزه جنبشهای و کاوشهای علمی است.
مهدی شهيدی
PDF
از آنجایی که اثبات جرم و تحقيق محکوميت کيفری در هيچ نظام حقوقی بدون وجود دليل امکان پذیر نيست. لذا بطور یقين دلايل در حقوق جزا نقش اساسی داشته و به لحاظ اهميت فوق العاده آن، بخش عمده ای از مباحثات علمی در زمي«ه مسائل کيفری به تحليل اصول و قواعد آن اختصاص یافته است در بین قواعد حاکم بر دلايل کيفری آنچه بیشتر به بحث و اظهار نظر علمی انجاميده است، مساله وظيفه اقامه دليل در دعوی کيفری است که تلفيق آن در همه موارد با اعمال اصل برائت یا "فرض بی گناهی متهم" در اجرای عدالت کيفری به سهولت امکان ندارد. راه حلهای دکترين و رویه قضایی موجود در سطح نظام های مختلف حقوقی معاصر، نتوانسته روشی منطبق با اصول و موازین حقوق کيفری روز و پذيرا درهمه سيستمهای دادرسی فعلی عرضه کند تا نهايتا يقين و اعتقاد قاضی در تصميم قضایی دستخوش بی ثباتی نگردد.
منوچهر خزانی
PDF
حکم ورشکستگی تاجری صادر می شود، در بین طلبکاران او دارنده برآتی وجود دارد که تاجر ورشکسته صادر کننده آن می باشد و سررسید آن برات هنوز فرا نرسيده است سوالی که می تواند مطرح شود اي« است که مدیر تصفيه یا اداره تصفيه که امور آن تاجر را زیر نظر دارد با اين دارنده برات باید چگونه برخورد کند آیا باید او را در شمار غرما، قرار دهد و طلبی را که تاجر از براتگير آن برات داشته و اعتبار آن اقدام به صدور برات کرده به نفع کليه طلبکاران به حيطه وصول درآورد و یا اينکه آن طلب را حق انحصاری دارنده برات بشناسد و جهت مطالبه آن اقدامی معمول ندارد؟ قبل از هر چيز اين نکته روشن شود که فرض مساله اين است که برات بطور قانونی صادر گرديده است و الا اگر برات دهنده در دوران توقف، یعنی در فاصله بین تاريخ توقف و تاريخ صدور حکم ورشکستگی مبادرت به صدور برات نماید، مطابق بند دوم ماده 423 قانون تجارت بر آن سند اثری به زیان سایر طلبکاران تاجر مترتب نيست همچنین در صورتی که پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر براتی صادر کند، مستندا به ماده 418 قانون تجارت، نه تنها از نظر ارگان تصفیه که حافظ منافع طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد، این سند قابل ترتیب اثر نيست ،بلکه حتی اگر دارنده آن حقانيت خود را هم به اثبات برساند، در عداد غرما داخل نمی شود.
امیرحسین فخاری
PDF
با انکه " در اين چند دهه اخیر، فعاليتهای فرامليتی در جامعه بین المللی رشد روزافزون داشته و از حق مردم در تعيين سرنوشت خويش سخن بسیار به ميان آمده است دولتها همچنان عامل بلافصل اجرای مقررات بین المللی و راهبر سياستهای خارجی نسبتا مستقل خویش به شمار می آیند" از این رو دولتها نه تنها خالق و تابع حقوق بین الملل که ضامن بقا و اعمال مقررات آنند و بدین اعتبار براهرههای نظام اجرایی حقوق بین الملل کاملا تسلط دارند. اما از آنجا که اجرای قاعده حقوقی در مفهومی وسیع مستلزم توصیف و تفسیر قواعد حقوقی و اعمال و تطبیق آنها بر موارد عینی خاص در محدوده مرزهای ملی یا در قلمرو روابط بین المللی است دامنه اقتدار دولتها در هر یک از این دو قلمروحدی معین داشته است. برای شنااخت اين حدود، ما ابتدا نحوه اجرای مقررات بین المللی را در پهنه اقتدارات ملی مورد مطالعه قرار خواهيم داد؛ آنگاه از اجرای اين مقررات در سازمانها و مراجع قضایی بین المللی سخن به ميان خواهيم آورد
هدایت الله فلسفی
PDF
مطابق فناوری فقها ، مستاجر، شمان عین مستاجره نيست مگر در صورت تعدی یا تفرط.عبارت شهید در لمعه اين است "ولایضمن المستاجر العين الا بالتعدی او التفريط" و محقق در شرايع گوید: " والعین المتاجره امانه فلایضمنها المستاجر الا باالتعدی اوالتفریط" و صاحب جواهر بر این حکم دعوی اجماع کرده است.ظاهرا عبارت فقها و همچنین قانون مدنی در ماده یاد شده ناظر به مواردی است که در عقد اجاره،شرط ضمان مستاجر نشده باشد. اما اگر در عقد، شرط شود که مستاجر بدون تعدی و تفریط نیز ضامن عین مستاجره باشد باشد ، چه حکمی دارد و آیا چنین شرطی صحیح و موثر و لازم الوفا است یا نه؟ قانون مدنی به این مساله پاسخی نداده و در آرای دیوان کشور نیز تا آنجا که امکان بررسی بود، مساله مطرح نشده است. نباید پنداشت که ماده 493 قانون مدنی، اطلاق داشته و شامل مورد اشتراط ضمان مستاجر در عقد نيز می گردد. به اين معنی که بر اساس اطلاق ماده، مستاجر، حتی در صورت شرط ضمان نيز ضامن نيست.
علی اکبر صادقی
PDF