چهل و پنج

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i45

فهرست مطالب

مقاله

قواعد عمومی ای که فراروی شما است، توسط گروه کاریای که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تشکيل داد، ساخته و پرداخته شده است. گروه کاری موصوف از جمله شامل متخصصان حقوق شرکت ها از کشورهای فرانسه، آلمان، روسيه و ايالات متحده آمريکا بود هدف اين مجموعه قواعد آن است که هم تدوين کنندگان قانون شرکت ها را در اقتصادهای در حال گذار راهبری کند و هم گزینه های ممکن و پيش روی را برای نويسندگان طرح قانون فراهم آورد تا در مورد آن بیانديشند. تدوین کنندگان قانون شرکت ها همچنین در صورت تمايل می توانند به دو قانون نمونه ای که به طور کلی با اصول مذکور در اين مجموعه هماهنگ و ممسو هستن، نيز مراجعه کنند؛اين دو قانون نمونه عبارتند از : قانون نمونه راجع به شرکت های سهامی که به زبان های انگليسی و روسی توسط برنارد بلاک و آنا تراسوا تهيه شده و در کتاب "راهنمایی بر حقوق شرکت های سهامی در روسیه" نوشته برنارد بلاک، رينير کراکمن و آنا تراسوا مجددا به چاپ رسيده است پيش نويسقانون نمونه راجع به شرکت های سهامی که به زبان روسی از سوی مرکز مشاوره و مطالعات حقوق خصوصی جامعه کشورهای استقلال یافته اتحاد جماهير شوروی سابق تهيه شده است. اين مجموعه قواعد با حمايت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه فراهم آمده است.
گاينان اويل اف, ماشاء الله بناء نیاسری
PDF
هدف اين مقاله بررسی اين مساله است که آيا آیین دادرسی کيفری بین المللی "ترافعی" "تفتيشی" یا "مختلط" است. در اين مقاله همچنین مقررات ديوان کيفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و ديوان کيفری بین المللی، از جمله رویه قضایی مربوط به آن مورد بررسی قرار می گيرند. مقررات فوق با اصلاحات مکرر در آيين دادرسی و ادله ديوان کيفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و پيش نوطس اسانامه رم از يک نظام ترافعی به يک آيين دادرسی حقيقتا مختلط تحول پيدا کرده است؛ اين مقررات عناصر حقوق نوشته و کامن لا را در يک آيين دادرسی بین المللی ادغام کرده است. مهم نطست که يک قاعده ترافعی یا تفتيشی است، مهم اين است که آيا اين قاعده به ديوان ها در انجام وظايفشان کمک می کند؟ و آيا اين قاعده با معيارهای اساسی محاکمه منصفانه منطبق است یا خیر؟ راجع به انجام يک محاکمه موثر گروهی از متخصصان سازمان ملل متحد، درباره ادراه دادگاه و جمع آوری ادله،نقش فعال تری را برای قضات درخواست کردند. در اين زمینه مسلم است که حقوق نوشته همانند آيين دادرسی ساخته دست قضات بهتر می تواند مانع از تاخیرهای حاصل از رابطه متقابل آزاد طرفين شود. با اين حال، مقررات آيين دادرسی تنها يک چارچوب کلی در اين رابطه فراهم می آورد. کارکرد شفاف و روشن يک سيستم قضایی به عوامل آن بستگی دارد. آيين دادرسی حقيقتا مختلط مستلزم اين است که دادستان ها، وکلای مدافع و قضات نسبت به هر و نظام کامن لا و حقوق نوشته از اطلاعات کافی برخوردار باشند، و بتوانند نگاهی فراتر از نظام های حقوقی خودشان داشته باشند.
کای امبوس, حسین آقایی جنت مکان
PDF
نخستین دستوری که انسان موظف به اطاعت از آن شده در قالب "اخلاق" شکل گرفته اند. تضمين وجدانی تفکر و کردار هرچند همواره اثر بخش نيست، اما می تواند مقدمه، توجیه یا مبنای برای قواعد حقوقی بعدی قرار گيرد. از سوی ديگر، عملی کردن اخلاقف در باب دغدغه های جدی بشريت ، یعنی حقوق و تکاليف زيستیف مستلزم و تعريف مبانی و اصول جامع و مقبول برای اخلاق زيستی است. برای موفقيت و کاربردی شدن اين اصول باید با لحاظ اشتراکات ملت های مختلف جهان تدوین شده و متضمن همگرایی و عزم بین المللی در صيانت از محيط زيست به مفهوم عام آن باشند. مسئله مهم تر ديگر، وضع ضمانت اجرای حقوقی برای اجرایی کردن اصول اخلاق زيستی است که همگرایی، زمینه تحقيق آن را در سطح بین المللی فراهم خواهد کرد.
مصطفی السان
PDF
شرايط اثر قابل حمايت يکی از مسائل مطرح در نظام مالکيت های ادبی و هنری است. در قوانین بسیاری از کشورها از جمله ايران، آثاری به نحو تمثیل شمرده شده و مستحق برخورداری از حمايت های قانونی اعلام گرديده است؛اما در خصوص شرايط قابل حمايت شدن آنها حکم مشخصی ذکر نشده است؛ اين در حالی است که شرايط برخورداری آثار ادبی و هنری از حمايت های قانونی نقش زيادی در قبض و بسط قلمرو مالکيت ادبی و هنری در هر کشور دارد. به همين دليل نظريه پردازان و مفسران حقوق مالکيت های ادبی و هنری قواعدی را از منابع و مبانی فلسفی حقوق مذکور استنباط کرده و برای شناسایی آثار قابل حمايت از آثار غیر قابل حمايت به کار برده اند. هدف مقاله حاضر آن است که با روش عمدتا توصيفی و با نگاه تطبیقی قواع مذکور را با توجه به خاستگاه فکری آنها شناسایی کرده و با توجه به آثارشان مورد مطالعه قرار دهد. بر اين اساس اصالت اثر بیان اثر در صورت مادی و ثبت به عنوان شرايط اثر قابل حمايت مطالعه و بررسی شده است.
باقر انصاری
PDF
فرايند تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت کيفری يکی از مراحل حساس در فرايند کيفری انگلستان محسوب می شود زيرا کسانی که فرد متهم را محاکمه کرده و مجرميت او را احراز می کنند(مرحله اول رسيدگی) همان شخص يا اشخاصی نيستند که نوع و میزان مجازات مجرم را پس از بررسی محتوای پرونده و کسب نظر کارشناسان مختلف تعیین می کنند تعیین مجازات در واقع پایان يک فرایند طولانی است،که شامل دستگيری، توقيف یا احضار شخص مظنون می شود اين امر در مقايسه با آيين دادرسی معمول در کشورهای متعلق به خانواده حقوقی رومی- ژرمنی ي:ی از ويژگی های برجسته آيين دادرسی کيفری انگلستان که متعلق به خانواده حقوقی کامن لا است محسوب می شود. مقاله حاضر ابتدا به خصوصيات دادگاه ها و تعيين کنندگان مجازات و سپس به چگونگی صدور حکم محکومیت و تعيين کيفر برای متهم پرداخته است و به اين مناسبت دلايل توجيهی کيفر و انواع آن را که به هنگام تعيين مجازات مناسب مورد توجه قاضی مسئول واقع می شود توصيف و تحليل کرده است. ضقات دادگاه صلح – قضات صلح غیر حرفه ای و قضات حقوق بگير دادگاه صلح- تبعيض در
نسرین مهرا
PDF
پديده بی کيفر ماندن بزهکاران به ويژه آن دسته از بزهکارانی که در روزگار ما به جنايات بین المللی متهم اند دشواريهایی را در روابط ميان دولت ها ايجاد کرده است تاريخ نشان داده است که در بین متهمان به جنايات بین المللی عموما کسانی که از مصونيت با اقتدار کافی برخوردار بوده اند هيچ گاه تسليم عدالت نشده اند. از اين رو، در نيمه دوم سده بيستم، جامعه دولت ها بر آن شدند که با تنظيم ساز و کارهای حقوقی از جمله مرور زمان ناپذيری جنايات بین المللی ، تکليف دولت ها به استرداد، معاضدت قضایی و تاسيس ديوان های بین المللی راه را بر بی کيفرماندن اين دسته از جنايتکاران مسدود کنند. اساسنامه ديوان کيفری بین المللی در زمره اسنادی است که در فصل نهم با عنوان "همکاری بین المللی و معاضدت قضایی" وجوب ايفای تعهد دولت ها را با ديوان مذکور در اشکال گوناگون متذکر شده است. به موجب اين معاهده، همه دولت ها ی عضو مکلف اد برای همکاری با ديوان مقرراتی را در نظام حقوقی داخلی پيش بینی کنند. فصل نهم اسانامه درباره درخواست های دستگيری و تحويل متهمان همچنین اشکال ديگر همکاری، چگونگی تعامل دولت ها را با ديوان مذکور تعيين نموده است با اين همه دولت ها در اجرای مفاداساسنامه بنا به تعهداتی که پيش از الحاق به آن در قبال سایر دولت ها سپرده اند ممکن است با محدوديت هایی روبرو شوند افزون بر آن خودداری از همکاری با ديوان آثار و تبعاتی دارد که حقوق بین الملل به بررسی آنها پرداخته است.
محمدعلی اردبیلی
PDF