چهل و هفت

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i47

فهرست مطالب

مقاله

اين تحقيق به ارائه گزارشس از برخی یافته های يک پروژه تحقيقاتی در مورد قتل کودکان توسط والدين یا اوليای قانونی آنان، می پردازد. پروژه تحقيقاتی مزبور با بررسی يک نمونه مرکب از 48 پرونده ارائه شده توسط دادستان عمومی لندن از سال 1984 و يک نمونه مرکب از 24 پرونده قتل و 23 پرونده صدمات کمتر از قتل، گزارش شده در گزارشات مربوط به دادگاه تجديد نظر و گزارشات دادگاه تجديد نظر و گزارشات دادگاه تجدید نظر در ارتباط با تعيين مجازات بین سالهای 1980 تا 1990 به انجام رسيده است. نتيجه گيری این پروژه تحقيقاتی اين است که سيستم عدالت در تمای مراحل رسيدگی، برخوردی متفاوت با زنان فرزندکش در مقايسه با مردان فرزندکش می نمايد. با اين دستاويز که مردان بدند و طبیعی و زنان ديوانه اند و غیر طبیعی برای مثال احتمال تعقيب زنان کمتر است، آنها همچنین بيشتر از دفاع روانی بودن استفاده می کنند و از اين رو اغلب محکوم به مراقبتهای روانی و یا مجازاتهای غیر سالب آزادی می شوند.اما مردان تمايل به استفاده از دفاعيات معمولی داشته و بیشتر به مجازات حبس محکوم می شوند. گرچه اين موضوع دليلی بر سختگيری بيشتر بر مردان به حساب می آید اما روشن است که بر مبناب معیارهای تعیین مجازات و بنا به دلايل ساختاری وسيع تر، توجيهاتی برای اين امر وجود دارد. همچنین نشان داده می شود که مکانيسمهای غیر رسمی کنترل اجتماعی در رسيدگیهای حقوقی نسبت به زنان تاثیر بیشتری دارند با وجود اين، چنين رفتارهای متفاوت مبتنی بر جنسيت نمی تواند قابل توجيه باشد. نتيجه تحقيق انجام شده عبارت است از ارائه راهکارهایی جهت اصلاح اين وضعيت با تکيه بر مباحث کلی جرمشناسی در مورد جنسيت و تعيين مجازات
آنا ويلزينسکی, نوروز کارگری
کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی آخرین سند مدرن در عرصه تجارت الکترونيکی به شمار می آید که می توان آن را استمرار روند هماهنگ سازی نظام های حقوقی مختلف، در اين زمينه محسوب داشت. اين کنوانسيون، که در 23 نوامبر 2005،به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده تا کنون توسط کشورهای لبنان، سنگال، آفريقای مرکزی، چین ، سنگاپور، سريلانکا، ماداگاسکار و سیرالئون امضا شده است. برخی ديگر از کشورها نيز ضمن اعلام قول مساعد مبنی بر امضای کنوانسیون، از آن حمايت کرده و بر اهميت آن در عرصه تجارت الکترونيکی تاکيد کرده اند. هدف آنسيترال به عنوان هسته حقوقی سازمان ملل متحد در عرصه حقوق تجارت بین الملل، رفع موانع حقوقی تجارت بین الملل، رفع موانع حقوقی تجارت بین الملل با به روز رسانی قوانین موجود و هماهنگ ساختن آنها در سطح بین المللی است. تلاش برای تحقق اين هدف، به خوبی از مفاد کنوانسيون ، قابل استنباط است.
چارلز اچ مارتین, علی رضایی
انديشه يک حکومت جهانی یا نظامی جهانی در حقوق بین الملل از ديرباز مانعی به نام حاکميت ملی را در مقابل داشته است اگر در گذشته تاثیر و تاثر جوامع و نظام های ملی از يکديگر حداقلی بوده و روابط و مناسبات افراد تنها در چارچوب نظام های منطقه ای و یا مبتنی بر تعهدات قراردادی دولت ها متاثر از هنجارهای فراملی بوده است، امروزه جوامع در جوزه های مختلف سياسی، اقتصادی، حقوقی و به طور مستقيم و غیر مستقيم تحت تاثیر هنجارهایی با داعيه جهانی و کم و بيش به دور از اقتدارات دولت ها قرار گرفته اند. در واقع ، انديشه و گفتمانب نو تحت عنوان جهانی سازی و جهانی شدن مجموعه این فرايندها و تحولات ناشی از آن را تحت تاثیر فراداده است.سخن از جهانی شدن امروزه تمامی حوزه های حیات بشری و روابط انسانی را در بر گرفته است. به عبارت ديگر،جهانی شدن گفتمان جدیدی است از روابط بین الملل که کليه شوون و روابط بشری را تحت تاثیر خود قرار می دهد. حتی در برخی حوزه ها جلوه ها و آثار جهانی شدن از هم اکنون قابل مشاهده است. اگر سخن بيشتر از جهانی شدن در حوزه اقتصاد و اطلاعات به ميان می رود؛اين امر ناشی از ويژگی های خاص اين دو حوزه و سرعت توسعه بيشتر آن نسبت به سایر ابعاد جهانی شدن است.
ماری کلرپونتورو, اسدالله یاوری
مقاله ای ترجمه آن پيش رو است، بی گمان يکی از پژوهش های ارزشمندی است که در چارچوب مقاله ای دایر المعارفی به بررسی ايجاد حریم خصوصی پرداخته است گرچه بخش هایی از مقاله به سیر تحول رويه قضایی در ایالات متحده- که آن نيز در جای خود سودمند است- می پردازد؛بخش عمده آن بررسی مبانی حق خلوت، همچون حقی در خور تضمين حقوقی می پردازد. مقاله، نخست ريشه های تاريخی مفهوم خلوت، از جمله پيشرفت حمايت از خلوت در قوانين شبه جرم و قانون اساسی آمريکا، و پاسخ های فلسفی به اينکه آیا خلوت قابل فرو کاسته شدن به ديگر منافع است،یا آنکه مفهومی سازگار و دارای ارزش بنيادين است، را به بحث می گذارد؛آنگاه به بررسی انتقادهای وارد بر خلوت همچون يک حق، می پردازد. سپس دسته گسترده ای از تعريف ها یا دفاعيات فلسفی از خلوت همراه با طرح ديدگاه های جانشين درباره معنا و ارزش خلوت را ارائه می نماید،و سرانجام از چالش هایی که در عصر پيشرفت فناوری فراروی خلوت پديدار شده است، سخن می گويد.
جوديث دکيو, رحیم نوبهار
در اين مقاله فقط همکاری دولت از زاویه معاضدت قضایی در زمينه بازجویی، کسب اطلاعات و مجازات تخلف از مقررات حقوق داخلی و اثر بین المللی آن بررسی خواهد شد و به راه کارهای به اجرا در آوردن مسئوليت توسط اشخاص اشاره نمی کنيم. مسئوليت دولت نيز فقط از زاوطه مسئوليت بین المللی از جمله همکاری با دادگاه های کيفری بین المللی در جای ديگر بررسی خواهد شد.نشان خواهيم داد که همکاری تا حدودی وظيفه ای بین المللی است و هکاری نکردن موجب مسئوليت بین المللی خواهد بود. بخش اول:همکاری قضایی يک وظيفه بین المللی است. بخش دوم: همکاری وظيفه ای از نوع قراردادی است. به غیر از بعضی جرایم بین المللی که در اينجا مورد بحث مانيست،اصولا همکاری قضایی تکليفی عرفی نيست. چنطن تکليفی فقط به موجب قرارداد ايجاد می شود
اريک داويد, سید علی هنجنی
عدم تحقق مقررات مربوط به سيستم امنيت جمعی منشور ملل کتحد و لزوم پاسخگویی به تهديدات صلح و امنيت بین المللی از ناحیه مخاصمات بین المللی یا داخلی، مفهومی تحت عنوان "حفاظت از صلح"را پدید آورد در پرتو اين مفهوم، ماموريتهای انجام شد که هدف از آن توقف موقت مخاصمات میان طرفهای درگير و فراهم آوردن فضایی برای گفتگو و مذاکره برای نيل به توافق صلح بود، ماموريتهایی با ترکيبی عمدتا نظامی که در طيفی از فعاليتهای منحصرا نظامی تا فعاليتهای غیر نظامی نوسان داشت اعاده صلح در اين مفهوم تنها بخشی از راه دشوار نيل به صلح بود و "ايجاد صلح" گام ديگری در اين راه تلقی می شد در چارچوب اين مفهوم سعی بر آن بود که از طريق توسل به ابزارهای ديپلماتيک ، اقناع طرفين درگير به توقف مخاصمات حاصل آمده و انعقاد پيمان صلح ممکن شود. اما حفظ صلح و ايجاد صلح نتوانستند مانع وقوع مخاصمات شوند و اينجا بود که مفهومی تحت عنوان "تحکيم صلح" سر بر آورد. مفهومی که حلقه نهایی زنجيره انتقال از جنگ به صلح شمرده شده و نشانگر توجه نظام ملل متحد به ريشه ها و علل واقعی مخاصمات و منبعث از رويکردهای نوين به صلح و امنيت يعنی "فرهنگ صلح و امنيت انسانی است.
علیرضا ابراهيم گل
سياست جنایی تا دهه های 70-1960 بزه کارمدار بود، اما با پيدايش جنبش حمايت از بزه ديده تحولات متعددی در اين گسترده پديد آمد به گونه ای که امروزه حقوق بزه ديدگان و حمايت از آنان يکی از بنيادی ترین محورهای گفتمان دانشگاهی و تصميم گيرندگان سياست جنایی بین المللی و ملی به شمار می آيد حق بزه ديدگان برای داشتن وکيل از جمله سازو کارهای حمايتی- حقوقی است که شماری از اسناد بین المللی ، مقررات فراتقنينی و برخی از مقررات تقنينی و فروتقنينی ایران آن را مورد توجه قرار داده اند با وجود اين ، حق مذکور در پهنه سياست جنایی بین المللی و ملی با چالش های متعددی رو به رو بوده است اين نوشتار وضعيت اين حق و چگونگی حمايت از آن را بررسی می کند
امیر حسین نیازپور
حق فسخ از مهمترین چاره های قانونی پيش بینی شده برای طرفين يک قرارداد است تا در صورت نقض عهد از سوی يک طرف، طرف ديگر بتواند با بهره گيری از اطن قرارداد وادار ساخته یا به قراردادی که با توجه به تخلف طرف مقابل ديگر مطلوبیتی برای او ندارد خاتمه بخشد. اين چاره قانونی هم در حقوق ایران و هم در ديگر نظام های حقوقی و نيز مقررات فراملی از جمله کنانسيون بیع المللی، اصول اروپایی حقوق قراردادها و اصول قراردادهای تجاری Unidroit پيش بینی شده است.چنان که خواهیم دید، چاره وری مزبور در حقوق ایران دارای محدوديت هایی به ضرر طرف زیان ديده استو نمی تواند به نحو مناسبی حقوق وی را به خصوص در مبادلات توسعه یافته بازرگانی امروزی تامین نماید. اين نقايص و محدوديته ها باید با توجه به ضوابطی که در مقررات فراملی مذکور پيش بینی شده و البته در چارچوب مفاهيم حقوق داخلی و فقه اسلامی، از طريق تفسیر روزآمد و قوانین موجود و به عنوان راه حلی اساسی تر با اصلاح مقررات مربوط، برطرف شوند
محسن خدمتگزار
حقوق عمومی و حقوق خصوصی در محور اصلی مطالعات حقوقی را تشکيل می دهند هر چند که سابقه تفکيک اين دو رشته در دکترين حقوقی بسیار طولانی است، اما پذيرش آکادميک تفکيک آنها به دهه 50 ميلادی بر می گردد. افزون بر مرزبندی های ماهوی و روشگرا ضرورت تخصصی کردن مطالعات حقوقی را می توان از جمله انگيزه های گرايش حقوقدان ها به پذيرش تفکيک حقوق عمومی و حقوق خصوصی دانست.اما تحولات حقوق سياست در روزگار کنونی، انديشه تفکيک را با ترديدهایی روبرو ساخته است. هم اکنون ديگر نمی توان از يک انفکاک مطلق سخن گفت چرا که نفوذ متقابل رشته های حقوقی آنچنان زیاد است که راهی جز پذيرش اصل نسبت در تمام حوزه ها باقی نمی گذارد.نگارنده، در نوشتار حاضر کوشيده است تا ابتدا به مطالعه قلمرو و چرایی تفکيک حقوق عمومی و حقوق خصوصی بپردازد و پس از آن مولفه های گوناگون تقريب شکاف های این دو شاخه حقوقی را مورد بررسی قرار دهد.
علی اکبر گرجی
نظريه بازی ها يکی از پديده های پيشرفته علمی است که زمينه استفاده وسيعی در رشته های گوناگون دارد و چارچوب مستحکمی برای رفتارهای استراتژيک فراهم آورده است اين نظريه اتخاذ تصميم کار گزاراتی را مورد تحليل قرار می دهد که چگونگی تصميم آن ها به اتخاذ تصميم و رفتار ديگر رقبا بستگی دارد. هر چند يک خاستگاه اين نظريه علم اقتصاد می باشد اما استفاده از آن از اقتصاد فراتر رفته و در علوم سطاسی، حقوق، جامعه شناسی، بازرگانی و حتی در وادی اخلاق و فلسفه و فرهنگ نيز کاربردهای قابل توجهی دارد. اين مقاله به کندوکاوی در مولفه ها و عملکرد تئوری بازی ها می پردازد. بخش اول به مقدمه و کليات موضوع می پردازد در بخش دوم، ابعاد و تحولات آن بررسی می گردد بخش سوم گستره کاربردی اين تئوری ها را پوشش می دهد و سرانجام بخش پايانی ضمن ذکر عناصر تکميلی بحث را جمع بندی می کند
یدالله دادگر
تعهد به انتقال مالکيت، که امروزه بيشتر در قالب قول نامه مشاهده می شود، يکی از قراردادهایی است که علی رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ و لزوم آن در فقه ، در حقوق موشوعه به عنوان يک قرارداد نامعين پذيرفته شده است،لذا باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گيرد. از جمله مواردی که از لحاظ آماری نيز پرونده های زیادی را در محاکم کشور به خود اختصاص داده، بحث معاملات معارض با اين قرارداد و وضعيت حقوقی آنهاست. در خصوص صحت یا بطلان یا عدم نفوذ اين معاملات اختلاف نظريه های قابل توجهی وجود دارد . بررسی نظريه های مختلف در نظام های حقوقی ديگر کشورها و آرا حقوق دانان و فقهای امامیه، مجموعا پنج نظريه را نمايان می سازد که در اين نوشتار بر آنيم تا با بررسی تحليلی نظرات مذکور به ارزيابی آن ها بپردازيم نتيجه اين بحث ارائه راه حلی است که هم جانب رعايت نظم و ثبات معاملاتی را در نظر گرفته و هم با مبانی پذيرفته شده در سيستم حقوقی ایران می تواند در راستای اعمال ماده 3 ق آ.د.م و اصول 166 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرونده های مربوط مورد استفاده قرار گيرد.
منصور امينی, حسین اعظمی چهار برج
اگر چه داشتن چند زن در بعضی از کشورها قانونی تلقی می شود ولی در کشورهای ديگر که دارای نظام تک همسری هشتند غیر قانونی و حتی جرم قانونی و حتی جرم شمرده شده است. عدم شناسایی چند زنی در کشورهای اخیر الذکر موجب بروز مشکلات بسیاری برای مردان چند همسری که به نحوی در چين کشورهایی اقامت می گزينند،گرديده است. لذا کشورهای دارای نظام تک همسری به منظور حل اين مشکلات و با توجه به نیاز روزافزون به گسترش روابط بین المللی مجبور به تعدیل مواضع خود شده و به طور محدود و با شرايطی برخی آثار تعدد زوجات انجام شده به موجب قانون کشور خارجی را پذيرفته اند.
فرهاد خمامی زاده
تصميم گیری ، اجرا و نظارت بر اجرای اين تصميمات ، اصلی ترين اجزای سازنده بدنه،حقوق اداری در هر کشور می باشند به عبارتی اينکه مراجع و مقامات اداری، چگونه تصميم گیری نمايند، با چه الگوهایی، چنین تصميماتی را اجرا نمایند و در نهایت، چگونه باید بر عملکرد و مقامات و مراجع اداری نظارت نمود، بی هيچ اختلاف قابل ملاحظه ای میان نظام های حقوقی، سرفصل های اصلی نظرطه معاصر حقوق اداری را تشکيل می دهد. اصولا در حالت های اين بايسته های نظم حقوقی است که اين چگونه ها را مشخص می سازد اما اگر شرايط ويژه ای، همچون، جنگ یا بلایای طبیعی، حادث گردد، آیا سه تاسيس حقوقی موصوف، همچنان از آزمون های قانونی دوران عادی تبعيت می نمايد؟آنچه جهت گيری اصلی اين نوشته را تشکيل می دهد، بررسی حقوقی تاثیری است که وضعيت های استثنایی همچون جنگ و بلایای طبیعی، بر شيوه تصميم گيری های اداری، چگونگی اجرای اين تصميمات ادری دارد. آنچه از مطالعه نظام های حقوقی به دست می آید آن است که تاثیر این وضعيت بر شيوه تصميم گيری های اداری آن است که که اولا منجر به جایگزين شدن تمرکز گرایی بر تمرکز زدایی می گردد و ثانیا کميت و کيفيت صلاحيت مراجع و مقامات عمومی را به منظور مديريت این وضعيت، دچار تحول می سازد. در خصوص نظام اجرای تصميمات اداری، وضعيت اضطراری، اولا منجر به جنگ وبلایای طبیعی، شرايطی قابل تصور و انتظار،دانسته شود،در آن صورت، فراگيری و استمرار" حاکميت قانون، ملازمه ای غیر قابل ترديد، در تحت پوشش قرار دادن اين موقعيت های استثنایی بر اساس بايسته های خويش دارد.
اردشير ارجمند, مشتاق زرگوش