دوره 18, شماره 1

بهار 1394

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v18i69

فهرست مطالب

علمی پژوهشی

چكيده
پرهيز از تبعيض در اجراي حقوق انساني، يكي از اصول بنيادين حقوق بشر است كه هم
در مرحله تقنين و هم در مرحله اجرا بايد مورد توجه قرار گيرد.
تبعيض بر اساس جنسيت و نيز بر اساس منشأ تولد از جمله مواردي است كه در مرحله
تقنين در برخي از قوانين به چشم م يخورد.
يكي از مواردي كه به نظر م يرسد، در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران با ملاحظه
جنسيت، حكم تبعي ضآميز وضع شده است تعيين سن بلوغ براي دختران در نه سالگي
تمام قمري و پانزده سالگي تمام قمري براي پسران م يباشد ك ه در نتيجه، دختران 6
سال زودتر از پسران داراي مسئوليت كيفري و مستوجب اجراي مجازا تهايي مثل حد و
قصاص م يشوند.
مسئله ديگر برخي محرومي تهاي اجتماعي، مانند عدم صلاحيت براي قضاوت يا اداي
شهادت در محاكم قضائي يا محروميت از ارث، به لحاظ صحيح نبودن منشأ تولد است.
در حالي كه همه اين موارد، گذشته از چالش مربوط به مغايرت با موازين حقوق بشري، با
مباني فقهي نيز سازگاري ندارد و در اين مقاله، مورد بحث و نقد قرار گرفته و را هح لهاي
جديدي ارائه شده است

Discrimination in the ground of legislation
(in appointment of the age of majority and in)
(Relationship with the situation of birth

 

Abstract
One of the basic principles of human rights is nondiscrimination in the implementation of human rights for all.
It should pay attention to this matter in the process of legislation and the implementation.
Discrimination on the base of gender and situation is seen in some law in the process of the legislation.
In the legal system of Islamic republic of Iran, there are some cases which may be told the law is discriminatory on the base of gender and birth.
One of them is appointment of the age of majority at nine ages for girls and fifteen ages for boys.
Consequently the girls about six years before the boys are responsible and may be punished for the offences they committed.
Another case is some social privations like judgment, to witness in the courts and privation of heritage on the base of the situation of birth. Whereas all of these cases. Are facing to the challenge of human rights criteria and are not compatible with Islamic jurisprudence (FEGH).
This article discusses about these matters and presents some new ideas.
Key words:
Discriminatory laws. Age of majority. Lawful responsibility. Base of birth judgment. Witness. heritage

حسین مهرپور
PDF
1-22

چکیده

معامله‌ای که شخص غیر مالک بدون هرگونه سمت قانونی بر روی مال دیگری انجام می‌دهد معامله‌ای است فضولی و نتیجه آن غیر نافذبودن عقد است. معامله غیر نافذ می‌تواند توسط مالک تنفیذ و یا مردود اعلام گردد. گاه معامله انجام شده قبل از انجام، مورد منع و نهی مالک قرار می‌گیرد که بدون شک با صورتی که پس از اطلاع رد کرده باشد متفاوت است. در این مقاله به وضعیت حقوقی چنین معامله پرداخته شده که آیا باز هم غیر نافذ است یا آنکه باطل و کان لم یکن خواهد بود. پاسخ هرچه باشد دارای آثار حقوقی بسیار متفاوتی خواهد بود


Transactions proceeded by the prohibition


Abstract
When a transaction being made by a non-owner orby a person ultra vires , is named Fozuli in Islamic Fiqh and Iranian civil law. Such transactions would be ineffective, which may be authorized or rejected by the owner. In some cases the owner has prohibited before concluding the contract so the transaction is proceeded by the prohibition .The question is: what is the states of the contact? Is it possible to be authorized by the owner or it would be void absolutely ?In this article the author is going to answer the question.
Key words:
Rejecting the contract, authoring the contract, prohibition of the contract, invalidity, no effective, governmental deals.


سید مصطفی محقق داماد
PDF
23-33

چكيده
اكراه به عنوان يكي از موانع ايجاد مسئوليت كيفري از مباحث بسيار مهم و بح ثبرانگيز
در حقوق داخلي و بين المللي میباشد. البته آنچه كه موضوع اختلاف در سيست مهاي
مختلف حقوقي نوشته و كامن لا است اكراه در جنايات منتهي به قتل انسان ب يگناه
است. در سيستم حقوق نوشته اكراه را در اين جنايات با رعايت شرايط سخت اكراه مورد
پذيرش قرار داده و آن را مانع ايجاد مسئوليت كيفري م يدانند. اما در سيستم كامن لا
اكراه در اين جنايات مورد پذيرش نيست و فقط م يتواند موجب تخفيف مجازات مرتكب
گردد. مبناي پذيرش اكراه در حقوق نوشته به عنوان مانع ايجاد مسئوليت كيفري انتخاب
معقول و قابل فهم در جامعه است. به عبارت ديگر عملي كه مكره در برابر تهديد غير
قابل تحمل انجام م يدهد بايد معقول بوده و در بين جامعه قابل فهم و درك باش د.
اساس نامه هاي محاكم بي نالمللي كيفري از جمله يوگوسلاوي سابق و رواندا و ... در
خصوص مسئله اكراه در جنايات منتهي به قتل ساكت است. اين محاكم بر اساس نظر
قضات آن كه تابع سيست مهاي كامن لا (اكراه را به عنوان مانع ايجاد جرم م يدانند) يا
رومي و ژرمني (اكراه را صرفاً موجب تخفيف مجازات ميدانند) بودند، آراي متفاوتي در
پذيرش و عدم پذيرش اكراه صادر كردند. تا اينكه اساسنامه ديوان بين ا لمللي كيفري در
سال 1998 به تصويب رسيد و به اين اختلاف نظ رها پايان داد. جزء د از بند 1 ماده 31
اكراه و اضطرار را با رعايت شرايط سخت در همه جنايات حتي منتهي به قتل انسان
ب يگناه به عنوان موانع ايجاد مسئوليت كيفري میداند

Duress in Votes of the International Criminal courts

 

Abstractd

Duress provided as one of the most important and controversial issues of criminal liability barriers in domestic and international law. But what is the difference in the civil law and common law systems of the duress of the crimes leading to the death of innocent people. The civil law system in compliance with the strict requirements duress accepted and considered it as prevents criminal liability. But the common law system is not accepted in these crimes but only can be Mitigating factor of punishment .the Base of accepting duress in the civil law as an obstacle to the establishment of criminal responsibility is reasonable choose and understandable in a society. In other words culprit action against an intolerable threat to the community does have a reasonable and understandable and understood. Statute of the International Criminal Court for the former Yugoslavia and Rwanda and … is silent in the duress of the crimes leading to the death. According to the judges of the courts of common law systems function (duress as a barrier offense) or the civil law (duress to simply commute the sentences), opinions differ on acceptance and rejection duress issued. To the Statute of the International Criminal Court was adopted in 1998 and the controversy ended. Component d of paragraph 1 of Article 31 of duress and necessity to comply with the strict requirements of all crimes, even leading up to the murder of innocent people as barriers to the responsibility of the Criminal is known. By examining the sources of international law in Article 38 of the International Court of Justice is listed as follows:
1: international agreements
2: international standard
3: General principles of law recognized by civilized nations is determined and
C
Revue de Recherche Juridique, No. 69. 2015
4: What Lawyers authentic It can be concluded that the duress is acceptability as criminal liability barriers for all crimes, even crimes leading to the death of innocent people with the strict conditions.
Keywords:
duress, necessity, criminal liability barriers, Statute of the International Criminal Court.

محمد علی اردبیلی, یاسر یحیی زاده
PDF
35-55

حجم فزاينده مبادلات تجاري اموال فكري بر ضرورت به كار گيري سياس ت مناسب
مالياتي نسبت به حقوق مالكيت فكري تأكيد دارد. در اين خصوص موضوع در خور توجه
نقش سيستم مالياتي در دستيابي به مقاصد حقوق مال كي ت فك ري در راست اي تر ويج
ابداعات و ارتقاي توسعه اقتصادي و فرهنگي است. اقتضائات خاص نظام حقوق مالكي ت
فكري عملا أخذ ماليات و مشخصا اعمال قواعد عمومي مالياتي را بر داراي يهاي فك ري
چالش برانگيز و پيچيده م يسازد. در مقاله كنوني چگونگي أخذ ماليات بر درآمد و وجوه
حاصل از اشكال دادوستد تجاري اموال فكري، با مطالعه تطبيقي رفتار داخلي ماليات بر
درآمد برخي از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مورد بررس ي قرا ر م يگي رد. در
خاتمه به منظور طراحي چارچوب حقوقي مطلوب و ويژه براي قواعد مالياتي راهكاره اي
پيشنهادي ارائه خواهد شد.

Taxation on Intellectual Property Proceeds

Abstract
Increasing volume of intellectual property business transactions underlines the need for a sound tax policy governing intellectual property rights (IPR). In this respect an important issue deserving attention concerns the role of the tax system in achieving Intellectual Property law's objectives including fostering innovation and promoting economic and cultural development. Practically taxation on intellectual assets and especially applying general tax rules because of special characteristics of them has become a challenging and complicated matter. In this paper we make a comparative study of domestic income tax treatment of IP business transactions from the perspectives of some developed and developing countries. At the end in order to designing appropriate and special legal framework for tax rules some points are suggested.
Keywords:
IP business transactions, Tax treatment, Research and development, Model tax treaties, Intellectual property valuation.

سعید حبیبا, مهدیه دره شیری
PDF
57-82

طي دهه گذشته تعامل ميان استانداردهاي كار و تجارت بي نالمللي به يك مسئله مهم در
روابط ميان كشورهاي پيشرفته صنعتي و در حال توسعه تبديل شده اس ت. بسياري از
مخالفان اين تعامل، به دوگانگي اين دو نهاد- سازمان بي نالمللي كار و سازمان تجارت
جهاني- اشاره م يكنند و معتقدنداز نظر ساختار اين دو سازمان بي نالمللي بسيار متفاوت
هستند. عل يرغم اختصاص انجام برخي از امور توسط سازمان بي نالمللي كار و برخي
ديگر توسط سازمان تجارت جهاني، اما همچنان انجام برخي از كارهامشترك توسط هر
دو صورت ميپذيرد.
در اين مقاله به نقد سيستماتيك براي ايجاد ارتباط بين سازمان تجارت جهاني
واستانداردهاي بنيادين كار از طريق اعمال تحري مها پرداخته شده است. دراين نقد به اين
موضوع اشاره شده كه به طور كلي برقراري چنين ارتباطي به راحتي امكان پذير نمي
باشد،اما نقش بسيار قابل توجه اين دو سازمان (سازمان بي نالمللي كار و سازمان تجارت
جهاني) را در ارتقا استانداردهاي بنيادين كار نم يتوان ناديده گرفت و اين مقاله درصدد
ارائه راه حل مؤثر و مناسبي براي حل مشكلات اين ارتباط اس ت. در اين راستا برا ي
حصول كامل به هدف ارتقا استانداردهاي بنيادين كار بايد از ابزارهاي گوناگون همچون  

برچسب زني اجتماعي،گسترش آموزش و پرورش وآزادسازي تجاري در كشورهاي درحال
توسعه و توسعه يافته استفاده نمود

 

The interaction of International Labor Organization and World Trade Organizationin ensuringbasic standards work

Abstract
The interaction of labor standards and international trade has become a key issue in the relations between the advanced industrialized and developing countries in the past decade.
Many opponents of this interaction, point out to the duality of these two institutions - the International labor Organization and the World Trade Organization - and said that the structure of these two international organizations are very different. Despite devoting doing some other work by the ILO and the World Trade Organization, but some things are done jointly by both.
In this paper, a systematic review to establish the relationship between the WTO and labor standards are addressed through sanctions.
In this paper, a systematic review to establish the relationship between the WTO and labor standards are addressed through sanctions. In this review,
point out that it is not possible to establish such a relationship easily, But the significant role of these two institutions in the promotion of labor standards cannot be ignored and This paper presents an effective solution to solve the problems of this link.
But to achieve the goal of promoting basic standards various tools Such as social tagging, expanding education and trade liberalization in developing countries should be used.
Key words:
Basic labor standards, Full employment, economic sanctions, alternative tools.

سعید رضا ابدی, سعیده مزینانیان, فائزه صفی زاده
PDF
83-105

رسانه آزاد مفهومي است كه با ظهور تجدد پا به عرصه وجود گذاشت؛ رسانهاي كه دنياي
مدرن درپي ساختن آن بود. رسانهاي آزاد است كه تحت كنترل و قاعد هگذار ي نارو ا و بيمورد دولت نيست و از تأثيرات منفي اقتصا د بخ  خصوص  همچو ن فشارها ي
تبليغاتي اقتصادي و تجاري بخش خصوصي آزاد است. يك رسانه آزاد و مستقل به دنبال اطلاع رساني به بيندگان، شنوندگان يا خوانندگان خود است؛ اطلاعاتي كه آنها ر ا برا ي  ايفاي نقش كامل شهروندي در جامعه آماده ميسازد. از طرف ديگر ظهور مدرنيته و ورود مفاهيمي چون كنترل و نظارت همواره سبب ميشود كه دولت به رسانه ها با بدبيني و بدگماني نظاره كند و از اين رو، احتمال مقابله با آنها بسيار زياد است. وجود ي كه  رسانه
آزاد و مستقل براي يك جامعه آزاد امري ضروري است. رسانه آزاد اما خود به محيطي
مناسب براي رشد و نمو نياز دارد. به عبارت بهتر روزنامهنگار براي آنكه آزادانه به بيان و
انتشار اطلاعات بپردازد نياز به محيط مناسب دارد و قواعدحقوقي مناسب در ايجاد اين
محيط بسيار مؤثر است. اين نوشتار بر آن است تا با مطالعه پروندههاي مختلف و رويه هاي قضايي متعدد به شناسايي مؤلفههايي بپردازد كه رسانه را براي ايفاي كارويژه اصلي خود يعني نظارت بر دولت آماده ميكند. به يقين، مطالعه رويه هاي قضايي به عنوان
ابزاري براي تفسير قانون و گاه منبعي از حقوق جوامع ميتواند در شناسايي اين مؤلفه ها راه گشا باشد. 

Elements of free Press in the Light of Legal Jurisprudence

Abstract
A free and independent press is an essential factor to any free society. A press which modern society wanted to construct, is a Press that is not subject to undue government control and regulation; one that is free from undue financial influence from the private sector, including advertisers, and economic or business pressures from private sector businesses. A free and independent Press provides its readers, viewers, and listeners with the information they need in order to participate fully as citizens in a free society. On the other hand, emergence of modern revelations and introduction of the concept of monitoring are the causes of government’s pessimism towards Press. Press need a free society to act and breath and legal frameworks make this environment available. Study of judicial procedures as means of interpretation and source of law can be useful for recognizing the elements of a free press. This article tries to recognize these elements through study of deferent cases and procedures
Keywords:
Free Press, Judicial Procedure, Freedom of Expression, Monitoring the Government Watchdog Journalism.

محمد جلالی, زهرا اژئر
PDF
107-140

انتقال قرارداد نقش سازنده و فزاینده‌ای در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و چرخه مبادلات و معاملات تجاری دارد. انتقال قرارداد بنا بر مقتضیات اقتصادی مستلزم آثار، شرایط، مفروضات و ملزوماتی است که از بسیاری جهات، اصول و مبانی حقوق تعهدات را به چالش می‌کشد. مطابق حقوق تعهدات، ماهیت توافقی و تراضی و اصل نسبی بودن و قابلیت استناد قرارداد، ملاک ارزیابی انتقال قرارداد می‌باشند. از دیدگاه اقتصادی، انتقال سرمایه، ایجاد ارزش افزوده، درآمدزایی و بهینه‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، معیارهای انتقال‌پذیری قرارداد محسوب می‌شوند. در این نوشتار با بررسی واگذاری  اوراق اختیار معامله، خرید، ادغام و جذب شرکت‌ها، تقابل و رویارویی بین تعهدات قراردادی و مقتضیات اقتصادی انتقال قرارداد مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت

The confrontation between the principles of law of obligations and the economic requirements regarding the assignment of contract

Abstract
The assignment of contract reveals a primary significance in the pursuit of economic activities and in the commercial transactions. The assignment of contract is mainly based on an economic rationale hence; the economic requirements of the assignment of contract are confronted, in many aspects, with the principles of the law of obligations. In accordance with the law of obligations, the assignment of contract is assessed in the light of consensual nature and privity of contract and third-party effectiveness. In the economic approach, the transfer of asset, the realization of capital gains, the creation of wealth, profitability and optimization of economic activities determine the assignability of contract. This article though an analysis of selling of call options contract, acquisition, merger and absorption of companies aims to study the confrontation between the economic requirements and the principles of law of obligations regarding the assignment of contract
Key words:
assignment of contract, substitution, assigned party, universal succession, contracts intuitu personae .

داریوش طالقانی
PDF
141-169

منظور از رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک که در مواد 308، 359 و 404 قانون آئین دادرسی مدنی پیش‌‌بینی شده، دعاوی بین خواهان‌ها یا خواندگان متعدد با منافع مشترک در اقامه دعوا یا دفاع از آن می‌باشد. آرای صادره در دعاوی مذکور وقتی محقق می‌شود که سبب دعوا بین آنها مشترک باشد. دعوای غیرقابل تجزیه یکی از مصادیق دعاوی بین اشخاص متعدد با منافع مشترک است و به دلیل اینکه کلیه خواندگان باید طرف دعوا قرار بگیرند، دعوای بین اشخاص متعدد دارای نفع مشترک فقط نسبت به خواندگان غیرقابل تجزیه می‌باشد. رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک یا همیشه حضوری یا همیشه غیابی صادر می‌شود. در صورت صدور رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک در مرحله تجدیدنظر و فرجام‌، با توجه به غیرقابل تجزیه و تفکیک بودن رأی، حق تجدید نظر خواهی و فرجام‌خواهی دیگر محکوم‌علیهم ساقط می‌شود. 


Effect of “inseparable judgment” in different types of complaint against a

court decision

Abstract
The” inseparable judgment“has considered in articles 308, 359 and 404 iranian civil procedure code which relating to claims between plaintiffs and defendants with some interests. These claims are arising when there is a same cause of action. The “indispensable claim “is one of these cases and all of defendants shall be sued in these cases. If the” inseparable judgment “is issued in appeal or Supreme Court, because of the nature of the case, the rights to appeal of all persions are removing.
Key words:
inseparable judgment, related claim, indispensible claim, default judgment

خلیل احمدی
PDF
171-192

یکی از مسائل چالش­برانگیز حقوق بین­الملل در ادوار مختلف، تنظیم روابط دولت­های متخاصم و شیوه­ حل و فصل اختلافات آنها با یکدیگر بوده است. در این میان، تا مدت‌های مدید، اصلی­ترین راه حل اختلاف، جنگ و توسل به زور بود؛ هرچند به مرور نهادینه کردن حقوقیِ این امرِ مذموم با هدف کاهش و سپس حذف آن، وجهه همت جامعه بین­المللی قرار گرفت. از زمانی که اسناد بین­المللی، جنگ و حمله­ نظامی را به طور مطلق ممنوع کردند، این اندیشه قوت گرفت که بشریت می­تواند در سایه­ این تدبیر، به تحقق صلح و امنیت بین­المللی امیدوار شود. با این وجود، رشد و توسعه­ فناوری­های نوین، چالش­هایی را در این خصوص ایجاد کرد. فضای سایبر و حملات صورت گرفته در قالب آن، یکی از این چالش­ها است. نوشتار حاضر، درصدد معرفی این فضا و بررسی نسبت حملات سایبری با حقوق توسل به زور از یک­سو (Jus ad bellum) و منشور ملل متحد به خصوص مواد (4) 2 و 51 آن از سوی دیگر است.

Cyber Attacks as Use of Force in the Context of the UN Charter

Abstract
In different eras, resolving conflicts among hostile States has been and still is one of the most important challenges of international law. Yet, for a long time war was the principal way of resolving disputes. By the time when the prohibition of the use of force has been gradually injected into international documents, the idea of achievement to international peace and security was strengthened. By the advent of modern technologies, such as the cyber technology, however, new challenges emerged in the context of international law among them has been the issue of cyber attacks and its relation with jus ad bellum and specially with the Charter of the United Nations.
Key Words:
International Armed Conflicts, Cyber Attacks, Use of Force, Threat of Force, Right to War.

فاطمه کیهانلو, وحید رضادوست
PDF
193-208

در این مقاله بر آن هستیم به طور موجز ضمن ارائه چارچوب تحلیلی هوفلد از مفهوم حق و مطالعه امتیاز، ادعا، قدرت و مصونیت به تأمل پیرامون نظریه­ های اراده و سود در باب حق همت گماریم. هر یک از این نظریه­ها به دنبال ارائه یک چارچوب نظری منسجم هستند تا همه مفهوم­های هوفلدی را به درستی دربر بگیرد. با وجود این، ساختار متفاوت آن مفهوم‌ها،گاه آنچنان از یکدیگر فاصله می­گیرد که گنجاندن آنها ذیل هریک از این نظریه‌ها، مشکل می­نماید. نظریه اراده، صاحب حق را فردی می­داند که می­تواند اجرا یا عدم اجرای یک تکلیف را انتخاب نماید. به دیگر سخن، حق را انتخاب­های حمایت­ شده می­داند. در این نظریه، تمرکز بر فاعلیت باعث می­شود تا برخی از حق­های مألوف نظیر حقوق کودکان، حقوق بزرگسالان فاقد قدرت انتخاب و حق­های غیرقابل اسقاط، از قلم بیفتند. نظریه سود، حق را تضمین منفعت دارنده­اش می­داند و تکلیف مکلف به انجام یا عدم انجام عملی خاص را در گرو منفعت صاحب حق تلقی می­کند. تمرکز این نظریه بر سود و منفعت، با وجود اینکه خلأهای موجود در نظریه اراده را پر می­کند، اما باعث گستردگی بیش از حد تأسیس حق و ناکارآمدی آن می­گردد. سرانجام، علی­رغم اینکه قرائت­های اخیر از نظریه اراده، تا اندازه­ای اشکال­های نظریه سنتی را رفع می­کند و مبنایی مستحکم برای آنها بنیان می­نهد، اما باز هم با زبان رایج حق فاصله دارد. لذا، به عنوان یک راهکار پیشنهاد می­شود قرائتی جدید از نظریه اراده ارائه شود و این نظریه به این صورت تعدیل گردد که با استمداد از نظریه سود، شکاف­ها و خلأهای موجود در آن نظریه پوشانده شود و نظریه سود، صرفاً در حد مکمل و فرعیِ نظریه اراده، مد نظر قرار گیرد.


The Dispute between Voluntarians and Utilitarians over the Concept of Rights

Abstract
This article deals with the hofeld’s framework of the concept of rights; studies privilege, claim, power and immunity; and criticizes will and benefit theories of rights. Each of these theories is seeking to present a coherent theoretical framework so that include all the hofeldian concepts. However, sometimes different structure of them is so far from each other that gathering them under those theories will be difficult. Will theory, considers right holder as a person who can choose performance or non performance of a duty. In other words, it recognizes rights as protected choices. In this theory, focusing on the agency amounts to ignore some familiar rights such as unwaivable rights, children's rights and the rights of adults who are unable to choose. Interest theory, considers rights as a guarantee to its beneficiaries and regards obligator’s duty to do or not to do, dependent on the right holder’s interest. Despite the fact that the interest theory fills in the gaps of the will theory, focusing too much on the interest, makes it too loose and results in its inefficiency. Finally, although the recent versions of the will theory, to some extent remove the traditional theory’s defects and entrench those versions, but are far from the common language of rights. So, we suggest that by appealing to the interest theory, a new and moderated version of the will theory presented so as to fill in its gaps. Hence, the interest theory just becomes as a complementary of the will theory of rights.
Keywords:
Hofeldian Concepts, Theories of Rights, Will Theory, Interest Theor.

جعفر شفیعی سردشت
PDF
209-246

دارندگان اسرار تجاري مانند ساير دارندگان حقوق مالكي ت فكر ي از حقو ق انحصار ي
برخوردار هستند اما انحصار مذكور با ديگر اقسام حقوق مالكيت فكري تفاو تهاي مهمي
داشته و فاقد مرزهاي مشخص است و بر حسب اختيار دارنده تعريف و كنترل م يگرد د.
از اين رو، ضروري است به منظور تسهيل دسترسي جامعه به اين اسرار، ساز و كاره اي
مناسبي را پي شبيني كرد. مقاله حاضر تلا ش مي كند ضمن رويكرد تحليلي، توصيفي و با
نگاهي به دفاعيات خواندگان دعاوي نقض حقوق انحصاري ب ه مسئل ه تحدي د قلمر و
حقوق ناشي از اسرار تجاري بپردازد و امكانات نظا م حقوق ي را جه ت تعدي ل انحصا ر
مطالعه كند و سرانجام نتيجه گيري م ينمايد كه برخي ابزارهاي حقوقي قادر است زمين ه
بهره برداري آزاد را از اسرار تجاري فراهم كند

Study of the Limitation of Trade Secrets Rights: With regard to
the Defence of Infringement defendants

Abstract
The holders of trade secrets enjoy monopoly rights as well as other
intellectual property rights, but monopoly rights have important differences
from other forms of intellectual property rights and have no clear boundaries
since they are defined and controlled according to the authority of the holder.
This paper attempts to apply an analytical-descriptive approach for
examining the issue of limiting the scope of the rights arising from trade
secrets and study measures for modifying the legal system. Finally, it
concludes that some legal tools are available for free use or disclosure.
Keywords: Trade secret, Monopoly rights, Disclosure, Confidentiality,
Infringement

زهرا شاکری
PDF
197-221