جزئیات نویسندگان

آقایی جنت مکان, حسین, استادیار گروه دانشگاه چمران اهواز, Iran, Islamic Republic of

  • چهل و پنج - مقاله
    آیین دادرسی کيفری بین المللی: ترافعی، تفتيشی یا مختلط
    چکیده  PDF