جزئیات نویسندگان

آریاپوران, سعید, دانشجوي دکتري روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی., Iran, Islamic Republic of