جزئیات نویسندگان

آماده, غلامحسین, دانش آموخته دکتري حقوق کیفري و جرم شناسی., Iran, Islamic Republic of