جزئیات نویسندگان

آملي جلودار, کوثر, كارشناسي ارشد حقوق عمومی از دانشگاه مازندران