عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 19, شماره 2: تابستان 1395 بررسی مدیریت پسماند در نظام حقوقی ایران چکیده   PDF
محمد مشاري مشاري
 
دوره 14, شماره 4: زمستان 1390 بررسی مقايسه ای فراشناخت و تحمل ابهام زندانیان با سابقه و بی سابقه با غیر زندانیان چکیده   PDF
علی صفاري, جهاندار اکبری, سعید آریاپوران
 
دوره 15, شماره 2: تابستان 1391 بررسی موارد سقوط حق حبس در نکاح چکیده   PDF
محمود قیوم زاده
 
نوزده بررسی نظری و عملی تسریع آیین رسیدگی کیفری چکیده   PDF
منوچهر خزائی
 
دوره 20, شماره 1: بهار 1396 بررسی نقش تحلیل‌های اقتصادی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها با تأکید بر قراردادهای مصرف کننده چکیده   PDF
محمد علی کارگر چیگانی, نجاد علی الماسی
 
پنجاه بررسی و تحليل برخی آراء کميسیون آفريقای حقوق بشر و مردم چکیده   PDF
رضا اسلامی, یلدا بصيرت
 
دوره 16, شماره 4: زمستان1392 بررسی و تحلیل «قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد راجع‌به ورشکستگی‌های فرامرزی» با نگاهی به حقوق ایران چکیده   PDF
حسام کدیور
 
دوره 15, شماره 3: پاییز 1391 بررسی و نقد"رفتار ويژه و متفاوت"با کشورهای در حال توسعه در مقررات سازمان تجارت جهانی چکیده   PDF
سیدمحمدعلی تقوی, حبیب الله پارسایی
 
سیزده برنامه برای صلح و منشور ملل متحد چکیده   PDF
هوبر تییری, ابراهيم بیگ زاده
 
نوزده بزه ديده شناسی چکیده   PDF
اميلييو ویانو, نسرین مهرا
 
پنجاه و سه بزهکاران پيشينه دار، از سرکوبی بزهکاران خطرناک تا مديريت خطر ارتکاب جرم چکیده   PDF
محمدعلی بابایی
 
بیست و يک بزهکاری سازمان یافته در حقوق کيفری فرانسه چکیده   PDF
ژاک بوريکان, علی حسین نجفی ابرندآبادی
 
نه بزهکاری و شرايط اقتصادی بحثی کوتاه درباره بزهکاری و تحران اقتصادی چکیده   PDF
علی حسین نجفی ابرند آبادی
 
دوره 16, شماره 2: تابستان 1392 به سویِ روزنِ چشم در حقوقِ نفسانی چکیده   PDF
حسن جعفری‌تبار
 
چهل و يک بیان در زندان چکیده   PDF
رضا نوربها
 
سی و يک بیانه اصول حاکم بر شکل گيری حقوق بین الملل عرفی عام چکیده   PDF
محمدجعفر قنبری جهرمی
 
چهل بیوتکنولوژی و انسان:مسائل و ديدگاهها چکیده   PDF
محمد راسخ
 
دوره 18, شماره 3: پاییز1394 تأثير مرگ متعاقدين در اجاره اشياء ( (نقدي بر بند 4 ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 چکیده   PDF
ابوذر ابراهیمی ترکمان
 
دوره 19, شماره 3: شماره 75/پاییز 1395 تأثیر میزان خطرپذیری افراد بر بازدارندگی مجازات نسبت به آنها چکیده   PDF
مهدی صبوری پور
 
دوره 16, شماره 1: بهار 1392 تأخیر اجرای حکم دادگاه چکیده   PDF
فریدون نهرینی
 
دوره 19, شماره 2: تابستان 1395 تأملی بر نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت های تشخیصی در پرتو ماده 64 قانون دیوان چکیده   PDF
علی مشهدی
 
چهل و يک تئوری حق و حقوق بشر بین الملل چکیده   PDF
محمد راسخ
 
دوره 16, شماره 1: بهار 1392 تئوری موضوعات ضمنی در تعارض قوانین چکیده   PDF
فرهاد خمامي‌زاده
 
دوره 16, شماره 3: پاییز 1392 تاثير عدم قابليت پيش بيني در روند اجرايي قراردادهاي تجاري چکیده   PDF
مهراب داراب پور, علی اکبر ادیب
 
ویژنامه2 تاثیر اشتباه در مسووليت کيفری چکیده   PDF
حسن رزمجو
 
126 - 150 (759) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>