عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 18, شماره 1: بهار 1394 تبعیض در عرصه قانون گذاری (در تعیین سن بلوغ و در ارتباط با منشا تولد) چکیده   PDF
حسین مهرپور
 
ويژه نامه 9 تبیین اصول تشريفاتی قانون گذاری چکیده   PDF
محمد راسخ, احمد مرکزمالميری
 
پنجاه و دو تجارت انتشار چکیده   PDF
عبدالحسین شیروی
 
سی و سه تجاوز از حق چکیده   PDF
مهدی شهیدی
 
دوره 16, شماره 4: زمستان1392 تحریک به خودکشی؛ جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی چکیده   PDF
جعفر کوشا, آذر علی‌نژاد
 
دوره 17, شماره 3: پاییز 1393 تحليل اقتصادي عقود مضاربه و مشاركت در چارچوب بانكداري اسلامي نابرابري اطلاعاتي وكاهش كارآيي چکیده   PDF
محمود باقري, مصطفي بستاني
 
دوره 15, شماره 4: زمستان 1391 تحليل بر تاثیر ماده 8 قانون رفع برخی از موانع توليد و سرمايه گذاری صنعتی بر روابط کار چکیده   PDF
سعیدرضا ابدی, وحید آگاه
 
ده تحليل حقوقی جرایم سياسی و مطبوعاتی چکیده   PDF
سید محمد هاشمی
 
دوره 15, شماره 4: زمستان 1391 تحليل رقابتی امتناع از صدور مجوز بهره برداری از حقوق آفرينش های فکری چکیده   PDF
میرقاسم جعفرزاده, سوده ناطق نوری
 
دوره 14, شماره 3: پاییز 1390 تحليل رقابتی تحدیدات مظنون در قراردادهای ليسانس فناوری چکیده   PDF
میرقاسم جعفرزاده, ابراهیم رهبری
 
دوره 18, شماره 3: پاییز1394 تحليل مباني حقوق پديدآورنده در نظام هاي كپي رايت و حقوق مؤلف چکیده   PDF
میرقاسم جعفرزاده, یدالله دادگر, محمدعلی باقرصاد
 
دوره 17, شماره 3: پاییز 1393 تحليل مفهوم تبعيض ناروا با تأكيد بر رويه ي قضائي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  چکیده   PDF
محمدرضا ويژه, مرتضي نجابت خواه
 
ويژه نامه 7 تحليل مقايسه ای " CLC"1969 و پروتکل 1992 در مورد مسئوليت مدنی ناشی از آلودگی نفتی چکیده   PDF
منصور امينی, محمد جعفری مجد
 
دوره 18, شماره 3: پاییز1394 تحليل و نقد اقوال فقهي پيرامون خسارات كاهش ارزش پول پس از تأخير در تأديه چکیده   PDF
گودرز افتخار جهرمی, سید محسن حسینی پویا
 
دوره 18, شماره 4: زمستان 1394 تحليلي حقوقي بر نقش و جايگاه رسان هها در انتخابات چکیده   PDF
اسدالله یاوری
 
دوره 17, شماره 1: بهار 1393 تحلیل اعتبار شرط عدم رقابت در قراردادهای کار چکیده   PDF
ابراهیم رهبري, نجمه کاظمی آهوئی
 
دوره 17, شماره 1: بهار 1393 تحلیل اقتصادی تاثیر پیش‌رفت فن‌آوری بر تحول در عرصه‌ی حمایت از مالکیت ادبی - هنری و حقوق مرتبط چکیده   PDF
سعید حبیبا, امین حقیقت
 
دوره 16, شماره 2: تابستان 1392 تحلیل اقتصادی رهن اموال فکری چکیده   PDF
محمود باقری, محمود جعفری چالشتری
 
دوره 20, شماره 2 (1396): تابستان تحلیل اقتصادی قاعده مسئولیت محض و بررسی کارآیی آن در حقوق ایران چکیده   PDF
یداله دادگر, رضا خودکار
 
دوره 17, شماره 1: بهار 1393 تحلیل حقوقی سند الکترونیک چکیده   PDF
پرویز ساورایی
 
دوره 20, شماره 1: بهار 1396 تحلیل رقابتی شرایط معاملات تبعیض‌آمیز در حقوق رقابت ایران، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا چکیده   PDF
میرقاسم جعفرزاده, سید مهدی حسینی مدرس
 
ويژه نامه 9 تحلیل ماهيت حقوقي انتقال الكترونيكي وجوه با روی‌کرد انتقال حق چکیده   PDF
قاسم جعفرزاده, حميد احمدي راد
 
سی و سه تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر حق، تعهد، آزادی، برابری و عدالت چکیده   PDF
سید محمد قاری سید فاطمی
 
دوره 16, شماره 2: تابستان 1392 تحلیل نظری نسبت حق اختراع و حقوق رقابت در آمريكا و اتحاديه اروپا چکیده   PDF
ميرقاسم جعفرزاده, محمد‌مهدي حسن‌پور
 
دوره 19, شماره 1: بهار 1395 تحلیل کارکرد و کارآمدی قراردادهای رازداری در گستره مالکیت‌های فکری چکیده   PDF
ابراهیم رهبری
 
176 - 200 (759) << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>